เกษตรสมุทรสาคร เชิญร่วมโครงการ “เกษตรเขตเมืองอัจฉริยะ” ส่งเสริมทำเกษตรในพื้นที่รกร้าง

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร เปิดรับสมัคร “โครงการส่งเสริมเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะ” ปี 67 ร่วมนำร่อง 1,000 แปลงใน 5 จังหวัด ส่งเสริมพัฒนาพื้นที่รกร้างในเขตเมืองให้เกิดประโยชน์ในการผลิตทางการเกษตร พัฒนาเป็นฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ ผู้สนใจติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งใน จ.สมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2567 สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการส่งเสริมเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2567 กิจกรรมการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ และการจับคู่หุ้นส่วนธุรกิจร่วมวางแผนออกแบบฟาร์มโมเดลต้นแบบเกษตรเขตเมือง (Matching) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ร่วมด้วย นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นายเอนก ชื่นอารมณ์ เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ รองนายก อบจ.สมุทรสาคร ผู้แทนภาคเอกชน และเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วม

นายเอนก ชื่นอารมณ์ เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่การเกษตร 115,614 ไร่ ครอบคลุมทั้ง 3 อำเภอ โดยพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอม มะม่วง ลำไย มะนาว กล้วยไม้ ฝรั่ง และนาเกลือ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าเกษตรในระยะยาว รวมทั้งการเผชิญวิกฤตจากโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดความต้องการพื้นที่ทำการเกษตรเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารในเขตเมือง ซึ่งมีพื้นที่รกร้างว่างเปล่ากระจายอยู่ในเมืองเป็นจำนวนมาก และจากการสำรวจพบว่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร มีพื้นที่รกร้าง พื้นที่ที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ที่สามารถพัฒนาให้เป็นแปลงเกษตรได้อีก 279 แปลง

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้ขับเคลื่อนงานโครงการส่งเสริมเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2567 เพื่อร่วมนำร่อง 1,000 แปลง ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาพื้นที่เขตเมืองให้เกิดประโยชน์ในการผลิตทางการเกษตร สามารถพัฒนาเป็นฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ ผ่านกลไกพัฒนาการเกษตรของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ เกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer และ Young Smart Farmer กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาพื้นที่เกษตรเขตเมือง

โดยร่วมวางแผนกับเจ้าของที่ดินในฐานะหุ้นส่วนเกษตรเขตเมืองดำเนินการผลิตเกษตรที่สอดคล้องกับตลาด มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น ระบบเกษตรอัจฉริยะ และเกษตรปลอดภัยโดยใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบการทำเกษตรในเขตเมืองเกิดพื้นที่สีเขียว ในจังหวัดสมุทรสาคร

โดยการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 4 เป้าหมาย ได้แก่ เจ้าของที่ดิน เกษตรกรหรือบุคคลผู้ที่มีประสบการณ์ เจ้าของนวัตกรรมระบบเกษตรอัจฉริยะ วิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบการด้านตลาด ซึ่งจะทำให้เกิดผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรที่มีการผลิตสินค้าเกษตร เชื่อมโยงความต้องการตลาด และสร้างรายได้ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นหุ้นส่วนเกษตรเขตเมือง โดยมีเป้าหมาย จำนวน 200 แปลง

ทางด้านนายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะ ปี 2567 โดยมีกลไกส่งเสริมเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะ ประกอบด้วย 1. หุ้นส่วนเกษตรเขตเมือง คือ เจ้าของที่ดินที่ต้องการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าเขตเมืองหรือพื้นที่การเกษตรที่ใช้ประโยชน์ไม่เต็มประสิทธิภาพ 2. เกษตรกรผู้ประกอบการเกษตรเขตเมือง (Startup CEO) คือ เกษตรกรหรือบุคคลผู้ที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถทำหน้าที่บริหารจัดการแปลงเกษตรเขตเมือง 3. เจ้าของนวัตกรรมระบบเกษตรอัจฉริยะ คือ ผู้ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาการทำเกษตรเขตเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ และ 4. วิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบการด้านตลาด คือ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรหรือภาคเอกชน ที่ทำหน้าที่รวบรวมและกระจายผลผลิตของฟาร์มเกษตรเขตเมือง สู่ตลาดทุกระดับ

โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ทำหน้าที่สนับสนุนวิชาการด้านพืช การวางแผนการผลิต การดูแลป้องกันอารักขาพืช การประสานงานจัดหาช่องทางตลาด และเป็นที่ปรึกษาธุรกิจเกษตรให้แก่หุ้นส่วนเกษตรเขตเมือง การดำเนินงานในโครงการนี้จะสามารถส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาพื้นที่เขตเมืองให้เกิดการใช้ประโยชน์ในการผลิตทางการเกษตร สามารถพัฒนาเป็นฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ ผ่านกลไกพัฒนาการเกษตรของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ และเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเขตเมือง

สำหรับโครงการส่งเสริมเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะ ปี 2567 (Urban Agriculture) เป็นโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาพื้นที่เขตเมืองให้เกิดการใช้ประโยชน์ในการผลิตทางการเกษตร สามารถพัฒนาเป็นฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ และพัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเขตเมือง โดยคุณสมบัติผู้สมัคร 1. เจ้าของที่ดินที่ต้องการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าเขตเมืองหรือพื้นที่การเกษตรที่ใช้ประโยชน์ไม่เต็มประสิทธิภาพ 2. Smart Farmer Young Smart Farmer นักศึกษา บัณฑิตเกษตร ผู้จบเกษตรจากวิทยาลัยสาขาเกษตร ผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการพัฒนาของกระทรวงเกษตรฯ ผู้มีประสบการณ์ และสนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดสมุทรสาคร

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

ประชาสัมพันธ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *