ผช.รมว.ทส. เปิดกิจกรรมเก็บขยะทะเล “วันคุ้มครองโลก” ปี 2567

ผู้ช่วย รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดกิจกรรมเก็บขยะป่าชายเลนเนื่องในวันคุ้มครองโลก ปี 2567 ภายใต้แนวคิด “Planet vs. Plastics: ลดพลาสติก กู้วิกฤตโลกเดือด” ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 สมุทรสาคร

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 เม.ย. 2567 ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเก็บขยะป่าชายเลนเนื่องในวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2567 (Earth Day 2024) ภายใต้แนวคิด “Planet vs. Plastics: ลดพลาสติก กู้วิกฤตโลกเดือด” ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 สมุทรสาคร ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมีนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และเครือข่ายภาคประชาสังคมเข้าร่วมกิจกรรม

ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความห่วงใยเกี่ยวกับวิกฤตโลกเดือด รวมถึงปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะพลาสติก ซึ่งรัฐบาลได้เห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหานี้ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งรัดการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นแบบบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม 

และเนื่องในโอกาสวันคุ้มครองโลก ปี 2567 นี้ จึงได้มอบหมายให้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เร่งขับเคลื่อนความร่วมมือลดใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและวิกฤตโลกเดือด “กิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลก” นับเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศไทยที่มีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับทุกพื้นที่ทั่วโลก เพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยแนวคิดที่ใช้ในการจัดกิจกรรมจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก

และสำหรับปี 2567 มีแนวคิด “Planet vs. Plastics: ลดพลาสติก กู้วิกฤตโลกเดือด” ซึ่งมีความสอดคล้องกับโรดแมปการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561- 2573 ของประเทศไทย ที่มีเป้าหมายในการลดและเลิกใช้พลาสติกด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2570 ซึ่งการที่จะนำไปสู่เป้าหมายนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ดังนั้นในปีนี้ จึงเกิดเป็นความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมพลังลดใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งพร้อมกันทั่วประเทศ ประกอบด้วย 

1. ผู้ประกอบการร้านกาแฟในประเทศ จำนวน 31 บริษัท รวม 9,530 ร้าน/สาขา ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Coffee Shop) ส่งเสริมการลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

2. ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ งดจำหน่ายภาชนะบรรจุภัณฑ์ประเภทโฟมแบบใช้ครั้งเดียว และส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาทดแทน 

3. ภาครัฐในพื้นที่จังหวัดทั่วประเทศ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ทุกจังหวัด ร่วมรณรงค์เนื่องในวันคุ้มครองโลก ภายใต้แนวคิด “Planet vs. Plastics: ลดพลาสติก กู้วิกฤตโลกเดือด” รวบรวมปริมาณพลาสติกที่เก็บรวบรวมได้นำมาคำนวณในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

4. เครือข่ายภาคประชาสังคมที่มีการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของ สส. ที่มีอยู่ทั่วประเทศ พร้อมใจร่วมมือลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ประกอบด้วยเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เครือข่ายโรงเรียนและชุมชนปลอดขยะ เครือข่ายเด็กและเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลกนี้ ยังเป็นการจัดงานแบบ Net Zero Event รายแรกของประเทศไทย มีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดงาน โดยเลือกชดเชยจากโครงการที่มีการดูดกลับคาร์บอนหรือ โครงการที่มีเทคโนโลยีกักเก็บคาร์บอน เพื่อมาชดเชยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการชดเชยจากโครงการปลูกป่าอย่างยั่งยืน โครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่สวนป่าขุนแม่คำมี สวนป่าวังชิ้น สวนป่าแม่ยม-แม่แปง จังหวัดแพร่ มาทั้งหมดจนเป็นศูนย์  

โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร และภาคีเครือข่าย ร่วมกันเก็บขยะป่าชายเลน ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 สมุทรสาคร พร้อมรวบรวมขยะพลาสติก และคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อสร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกในการจัดการขยะให้ถูกวิธี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการฝังกลบขยะ อีกทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพื้นที่ได้กลับมาเข้าสู่ระบบนิเวศน์ในสภาวะปกติได้ และยังเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนได้ช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร.อ.รชฏ กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์เนื่องวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “Planet vs. Plastics: ลดพลาสติก กู้วิกฤตโลกเดือด” โดยนำหลักการ 4 ป. ไปใช้ในการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่เหมาะสม ได้แก่ 1. ปฏิเสธพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง  2. ปรับพฤติกรรมใช้พลาสติกให้คุ้มค่าที่สุด 3. เปลี่ยนไปใช้บรรจุภัณฑ์ทดแทนพลาสติกที่ผลิตจากธรรมชาติ และ 4. แปลงร่างขยะพลาสติกผ่านกระบวนการ Recycle หรือ Upcycling เพิ่มมูลค่าให้กับขยะพลาสติก ใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า และขอให้ร่วมมือร่วมใจกันในการปกป้อง ดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับลูกหลานของเราในอนาคตต่อไป

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *