“สมศักดิ์” ปธ.เปิดโครงการ “พาหมอไปหาประชาชนฯ” สมุทรสาคร บริการ 21 คลินิกเฉพาะทาง

รมว.สาธารณสุข เปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ จังหวัดสมุทรสาคร ณ เทศบาลนครอ้อมน้อย จัดบริการคลินิกเฉพาะทางรวม 21 คลินิก เผยดำเนินโครงการไปแล้ว 59 ครั้ง ใน 53 จังหวัด มีประชาชนได้รับบริการรวมกว่า 5 แสนราย

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 พ.ค. 2567 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดสมุทรสาคร ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลนครอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร นายบุญชู นิลถนอม นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายอำเภอกระทุ่มแบน นายก อบจ.สมุทรสาคร ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข คณะแพทย์ พยาบาล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์และภาพอนาคตระบบสาธารณสุขไทย ยกระดับระบบบริการสาธารณสุขที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาลและความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำในการรับบริการ ลดความแออัด และระยะเวลาการรอคอยการรักษา โดยเฉพาะโรงพยาบาลในเขตเมือง ตลอดจนโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

ในปี พ.ศ. 2567 ทางกระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายขับเคลื่อนโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยโครงการมีการจัดบริการหน่วยแพทย์เฉพาะทางและจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง และคัดกรองความเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดบริการคลินิกเฉพาะทางและคลินิกพิเศษ จำนวน 21 คลินิก

ประกอบด้วย คลินิกสบายใจ (สุขภาพจิต) คลินิกส่งเสริมการมีบุตร คลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก คลินิกส่องกล้องปากมดลูก คลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง คลินิกส่องกล้องลำไส้ใหญ่ คลินิกคัดกรองมะเร็งตับ/ท่อน้ำดี คลินิกกระดูกและข้อ คลินิกรักษานิ้วล็อค คลินิกตรวจหู คลินิกผู้สูงอายุ คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คลินิกตา คลินิกผ่าตัดต้อกระจก คลินิกโรคหัวใจ คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก คลินิกฟันเทียม-รากฟันเทียม คลินิกทันตกรรม คลินิกตรวจสุขภาพปอด คลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านม และคลินิกกายภาพบำบัด โดยมีประชาชนได้รับการคัดกรองก่อนวันงาน 37,720 คน และเข้ารับบริการในวันนี้ประมาณ 2,000 คน ซึ่งหากเดินทางไปรับบริการตามปกติจะต้องเสียค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าบริการคลินิกเฉพาะทางประมาณ 650 – 800 บาทต่อคน ดังนั้นจึงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ถึง 1,300,000 – 1,600,000 บาท

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมี 4 บูธนิทรรศการ ได้แก่ บูธ อย.พาหมอมาหาคุณ บูธให้ความรู้โรคไข้เลือดออก/ป้องกันเด็กจมน้ำ/PM2.5/ HIV โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี (สคร.5) บูธให้ความรู้การลด ละ เลิก บุหรี่/สุรา โดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรสาคร และบูธให้ความรู้ด้านการใช้ยาสมุนไพร จากกรมการแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ โครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว 59 ครั้ง ใน 53 จังหวัด มีประชาชนได้รับบริการรวม 515,840 ราย ในจำนวนนี้เป็นการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งที่เป็นปัญหาสำคัญ คือ มะเร็งตับ/ท่อน้ำดี มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งปากมดลูก รวม 202,162 ราย และส่งผู้ที่มีความเสี่ยงเข้ารับการตรวจทางหัตถการค้นหามะเร็ง 11,524 ราย ทำให้ผู้ป่วยได้เข้าสู่ระบบการรักษาอย่างรวดเร็ว เพิ่มโอกาสรอดชีวิตจากโรคมะเร็งมากขึ้น

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *