เริ่มแล้ว! กรมประมง ประกาศปิดอ่าวไทยรูปตัว ก 8 จว. 15 มิ.ย. – 30 ก.ย. 67

ประมงจังหวัดสมุทรสาคร เผย กรมประมงประกาศ “ปิดอ่าวไทยรูปตัว ก” ปี 67 ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ 8 จังหวัดฝั่งอ่าวไทยตอนใน 2 ช่วง ฝั่งตะวันตกตั้งแต่ อ.หัวหิน ประจวบฯ ถึง อ.เมืองฯ สมุทรสาคร 15 มิ.ย. – 15 ส.ค.  และฝั่งตะวันออก ตั้งแต่ อ.เมืองฯ สมุทรสาคร ถึง อ.ศรีราชา ชลบุรี 1 ส.ค. – 30 ก.ย. โดยอนุญาตให้ใช้เครื่องมือบางชนิด หากฝ่าฝืนเจอโทษหนัก

วันนี้ (18 มิ.ย.) นายเผดิม รอดอินทร์ ประมงจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า กรมประมงประกาศใช้มาตรการปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ประจำปี 2567 เพื่อฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ด้วยการปกป้องและคุ้มครองให้สัตว์น้ำสามารถเจริญเติบโตมีความสมบูรณ์เพศ พร้อมผสมพันธุ์วางไข่เป็นสัตว์น้ำรุ่นต่อไป 

โดยแบ่งพื้นที่และระยะเวลาในการบังคับใช้มาตรการออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. – 15 ส.ค. 2567 ในพื้นที่จับสัตว์น้ำอ่าวไทยตอนใน ฝั่งตะวันตก บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร โดยเริ่มจาก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และสิ้นสุดที่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

และช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 30 ก.ย. 2567 ในพื้นที่จับสัตว์น้ำอ่าวไทยตอนใน ด้านเหนือ บางส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี โดยเริ่มจาก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร และสิ้นสุดที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

โดยอนุญาตให้ใช้เฉพาะเครื่องมือประมงบางชนิด ดังนี้ 

1. อวนลากแผ่นตะเฆ่ที่ใช้ประกอบกับเรือกลลำเดียว ขนาดต่ำกว่า 20 ตันกรอส ให้สามารถทำการประมงได้เฉพาะในเวลากลางคืนและบริเวณนอกเขตทะเลชายฝั่ง

2. อวนติดตาปลาที่ใช้ประกอบเรือกล ขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส และมีขนาดช่องตาอวนตั้งแต่ 5 เซนติเมตรขึ้นไป ความยาวอวนไม่เกิน 2,000 เมตร ต่อเรือประมง 1 ลำ ทั้งนี้ ห้ามทำการประมงโดยวิธีล้อมติด หรือวิธีอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน

3. อวนติดตาชนิด อวนปู อวนกุ้ง อวนหมึก

4. อวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกหมึก ที่ใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ) ให้ทำการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง

5. ลอบปูที่มีขนาดตาอวนโดยรอบตั้งแต่ 2.5 นิ้วขึ้นไป และใช้ทำการประมงไม่เกิน 300 ลูก ต่อเรือประมง 1 ลำ ให้ทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่งได้

6. ลอบปูที่มีขนาดช่องตาท้องลอบ ตั้งแต่ 2.5 นิ้วขึ้นไป  ให้ทำการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง

7. เครื่องมือลอบหมึกทุกชนิด

8. ซั้งทุกชนิดที่ใช้ประกอบการทำประมงพื้นบ้านในเขตทะเลชายฝั่ง

9. เครื่องมือคราดหอย โดยต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเครื่องมือทำการประมง รูปแบบ และพื้นที่ทำการประมงของเครื่องมือประมงคราดหอย ที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำร่วมด้วย 

10. เครื่องมืออวนรุนเคย โดยต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเงื่อนไข เกี่ยวกับรูปแบบของอวน ขนาดของเรือ วิธีที่ใช้ บริเวณพื้นที่ และระยะเวลาในการทำการประมงที่ผู้ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคยที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงต้องปฏิบัติร่วมด้วย

11. จั่น ยอ แร้ว สวิง แห เบ็ด สับปะนก ขอ ลอบ ฉมวก

12. เครื่องมืออื่นใดที่ไม่ใช้ประกอบเรือกลขณะทำการประมง

13. เรือประมงที่มีขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส ที่ใช้เครื่องยนต์มีกำลังแรงม้าไม่ถึง 280 แรงม้า ประกอบเครื่องมือทำการประมงที่มิใช่เครื่องมือประมง ซึ่งได้แก่ 1) อวนลากคู่ อวนล้อมจับ (มีสายมาน) อวนล้อมจับปลากะตัก คราดทุกชนิด ประกอบเรือกล และเรือประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เรือปั่นไฟ) 2) เครื่องมืออวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกปลากะตัก ที่ใช้ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ) 3) เครื่องมือต้องห้ามทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง 14 ชนิด ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ 

สำหรับการใช้เครื่องมือในข้อ 2 3 4 5 6 และ 7 จะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯ ที่ออกตามมาตรา 71 (1) และเครื่องมือที่ใช้ทำการประมงต้องไม่ใช่เครื่องมือที่กำหนดห้ามใช้ทำการประมงตามมาตรา 67 มาตรา 69 หรือ มาตรา 71 (1) แห่ง พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษ ปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 30,000,000 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมง หรือปรับจำนวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า และต้องได้รับโทษทางปกครองอีกด้วย

นายเผดิม กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับมาตรการฯ ดังกล่าว กรมประมงมีการประกาศใช้ต่อเนื่องจากการปิดพื้นที่บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน) เพื่ออนุรักษ์ลูกปลาทูที่เกิดใหม่ให้สามารถเจริญเติบโตเป็นปลาทูสาวได้ จากนั้นในช่วงกลางเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ปลาทูสาวจะเริ่มเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่อ่าวไทยตอนใน (อ่าวไทยรูปตัว ก) ฝั่งตะวันตก และเคลื่อนที่เข้าสู่อ่าวไทยตอนในด้านเหนือ ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน จนปลาทูมีขนาดเหมาะสมที่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์และเริ่มมีไข่ โดยจะเลี้ยงตัวอยู่ในบริเวณอ่าวไทยตอนในจนถึงช่วงปลายปี เมื่อมีความพร้อมที่จะวางไข่ จึงจะเริ่มอพยพเคลื่อนตัวลงสู่แหล่งวางไข่ในอ่าวไทยตอนกลางอีกครั้ง เป็นไปตามวงจรชีวิตปลาทู

ทั้งนี้ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ขอขอบคุณพี่น้องชาวประมงที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรให้เกิดความสมดุลกับกำลังการผลิตของธรรมชาติ ซึ่งสอดรับกับเจตนารมณ์ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายของนายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *