“กอ.รมน.สมุทรสาคร” ฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้าน อพป. สวนหลวง

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร ฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ปี 2562 ที่บ้านคลองแนวลิขิต ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 10 ม.ค. ที่บ้านคลองแนวลิขิต หมู่ 9 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปี 2562 มีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการ

ร่วมด้วย พ.อ.เกรียงชัย สุวรรทัต รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสาคร นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน และวิทยากรจาก กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสาคร มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน (ชรบ.) และชาวบ้านในพื้นที่

รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กำหนดให้ กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนหมู่บ้าน อพป. ประจําปี 2562 เป้าหมายในเขตพื้นที่ติดแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน พื้นที่ชายทะเลเกาะแก่ง และพื้นที่ตอนในนั้น จากสถานการณ์ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะภัยคุกคามต่อความมั่นคง ตามแนวชายแดน อาทิเช่น ภัยที่เกิดจากความแตกแยกทางสังคม การลักลอบขนยาเสพติด การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และภัยอื่น ๆ

ดังนั้น ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับสภาวะดังกล่าว โดยเน้นให้ประชาชนได้รวมพลังต่อต้านป้องกันภัยคุกคาม ด้วยการจัดระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการพัฒนาบริการ และระบบบริหารงานเพื่อสนับสนุนป้องกันชายแดนตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน ตามนโยบายแห่งรัฐ

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน อพป. มีศักยภาพ และมีจิตสำนึกในการสร้างชุมชน ให้เข้มแข็ง มีความรักถิ่นฐาน เห็นประโยชน์ของชาติและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และเพื่อผลักดันและจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและป้องกันตนเอง ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *