กรมควบคุมโรค เปิดตัวโครงการ “เด็กฉลาด ปลอดภัย ห่างไกลสารตะกั่ว” ที่ รพ.สมุทรสาคร

สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัวโครงการ “เด็กฉลาด ปลอดภัย ห่างไกลสารตะกั่ว” ที่ จ.สมุทรสาคร เป็นที่แรก

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 ม.ค. ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร  ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร พญ.ฉันทนา ผดุงทศ ผู้อํานวยการสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดตัว โครงการสาธารณสุขห่วงใยร่วมพัฒนากายใจวัยเด็ก “เด็กฉลาด ปลอดภัย ห่างไกลสารตะกั่ว” มอบเป็นของขวัญให้เด็กไทยทั่วประเทศ ซึ่งจัดที่ จ.สมุทรสาคร เป็นที่แรก

โดยมี นพ.สุรพล อริยปิติพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร น.ส.อรพันธ์ อันติมานนท์ รองประธานโครงการเด็กฉลาด ปลอดภัย ห่างไกลสารตระกั่ว นพ.บุญรักษ์ พึ่งเจษฎา รองผู้อำนวยการ รพ.สมุทรสาคร พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน

พญ.ฉันทนา กล่าวว่า กรมควบคุมโรค สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพื่อเปิดตัวโครงการสาธารณสุขห่วงใย ร่วมพัฒนากายใจวัยเด็ก “เด็กฉลาด ปลอดภัย ห่างไกลสารตะกั่ว” ขึ้น โดยภายในงานมีกิจกรรมการเจาะคัดกรองหาสารตะกั่วในเลือดของเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี  กิจกรรมวัดระดับสติปัญญา และการ x-ray ของเล่นเด็กหาสารตะกั่วที่ปนเปื้อน ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ จากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สํานักงานป้องกันควบคุมโรค และสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งการจัดโครงการนี้ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากสารตะกั่ว ช่องทางการสัมผัส และ แนวทางการป้องกันให้เด็กไทยปลอดภัย และห่างไกลจากสารตะกั่วที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัว ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน และมีการรวบรวมสถานการณ์ และจัดทําฐานข้อมูลการสัมผัสสารตะกั่วในเด็ก ซึ่งจะส่งผลให้เด็กไทยมีสุขภาพดี มีสติปัญญา พัฒนาการ ร่างกายและสมองที่สมวัย      

หากประชาชน พ่อแม่ ผู้ปกครองที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ 02-590-3866

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *