เคาะราคากองทรัสต์ AIMCG 10 บาทต่อหน่วย ‘กรุงศรี’ เสนอขายขั้นต่ำ 1 หมื่น

ธนาคารกรุงศรีอยุธนา เสนอขายทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (AIMCG) แก่นักลงทุนและลูกค้าธนาคาร ขั้นต่ำ 1 หมื่นบาท ลงทุนในไลฟ์สไตล์มอลล์ “พอร์โต้ ชิโน่” พ่วง “ยูดี ทาวน์” อุดรธานี และ “72 คอร์ทยาร์ด” ทองหล่อ

รายงานข่าวแจ้งว่า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เสนอขายทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (AIMCG) ลงทุนในสิทธิการเช่าของโครงการ ไลฟ์สไตล์มอลล์ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการพอร์โต้ ชิโน่ จ.สมุทรสาคร, โครงการยูดี ทาวน์ จ.อุดรธานี และโครงการ 72 คอร์ทยาร์ด ทองหล่อ กรุงเทพฯ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้มีอุปการคุณของธนาคาร จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาท การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ

สำหรับกองทรัสต์ AIMCG มีบริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ก่อตั้งทรัสต์ และผู้จัดการกองทรัสต์ และมีผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 3 ราย ได้แก่ บริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้บริหารโครงการพอร์โต้ ชิโน่, บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด ผู้บริหารโครงการยูดี ทาวน์ และบริษัท เชษฐโชติ จำกัด ผู้บริหารโครงการ 72 คอร์ทยาร์ด โดยมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นทรัสตี (Trustee) มีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยลงทุนสิทธิการเช่า และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงในที่ดิน อาคาร รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินที่เป็นส่วนควบ รวมทั้งงานระบบ จำนวน 3 โครงการ เสนอขายในราคา 10 บาทต่อหน่วย

จุดเด่นของกองทรัสต์ AIMCG ทรัพย์สินตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพและมีความหลากหลาย ทั้งย่านใจกลางกรุงเทพฯ และจังหวัดที่มีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เป็นทำเลที่มีความโดดเด่นและมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ล้วนเป็นโครงการมีอัตราการเช่าพื้นที่ระดับสูงและมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในอนาคต บริหารงานโดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการมาอย่างยาวนาน มีความเข้าใจในพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี โดยกองทรัสต์มีนโนบายลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเพื่อการพาณิชย์หลายประเภททั้งศูนย์การค้า ไลฟ์สไตล์มอลล์ ห้างสรรพสินค้า และอาคารสำนักงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุน

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *