คลังสมุทรสาครชวนเข้าร่วม “ร้านค้าชิมช้อปใช้” รองรับคนต่างจังหวัดเที่ยวฟรี 1,000 บาท

แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” สำหรับร้านค้า (ภาพ : Youtube PRD นครนายก)

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม “ร้านค้าชิมช้อปใช้” กระตุ้นเศรษฐกิจ รับเงินจากแอปฯ “เป๋าตัง” เพิ่มรายได้อีกช่องทางหนึ่ง รองรับคนต่างจังหวัดมาเที่ยวตามมาตรการรัฐ แจกเงินเที่ยวฟรี 1,000 บาท 10 ล้านคน

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาครแจ้งว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ภายใต้มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ และสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

โดยรัฐบาลจะให้สิทธิ 2 ต่อ คือ “เป๋าตัง ช่อง 1” สนับสนุนวงเงิน คนละ 1,000 บาท ให้แก่ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จำนวน 10 ล้านคน ที่ลงทะเบียนร่วมมาตรการผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อเป็นสิทธิในการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการ

ส่วน “เป๋าตัง ช่อง 2” ให้เงินชดเชย (Cash Back) สูงสุด 15% ของยอดการชำระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน (หรือวงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 3,000 บาท) สำหรับผู้ลงทะเบียนเติมเงินเพื่อใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก หรือซื้อสินค้าท้องถิ่น จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการ

ทั้งนี้ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ร้านค้าทั่วไปทุกประเภท (ยกเว้นสถานีบริการเชื้อเพลิง) เช่น ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน โอทอป วิสาหกิจชุมชน โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมมาตรการระหว่างวันที่ 28 ส.ค. ถึง 20 ก.ย. 2562

สำหรับหลักฐานการสมัครได้แก่ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ หนังสือจดทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่รับผิดชอบในการรับรองหรือออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าแต่ละประเภท

โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการต้องมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” สำหรับรับเงินจากนักท่องเที่ยว และบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน (ถ้าไม่มี ธนาคารกรุงไทยจะให้บริการเปิดบัญชีเงินฝาก ณ จุดรับสมัคร)

สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 1 อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยธนาคารกรุงไทยจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถุงเงิน พร้อมให้คู่มือการใช้งานให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้ากลับไปในวันเดียวกัน

ส่วนร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่ติดตั้งเครื่อง EDC สนใจเข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้” สามารถสมัครได้เช่นกัน ร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าทั่วไปที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงินประชารัฐ” เดิมอยู่แล้ว ธนาคารกรุงไทย จะส่ง SMS เพื่ออัปเดตแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เวอร์ชั่นใหม่ สามารถเข้าร่วมมาตรการได้ทันที โดยไม่ต้องสมัครและลงทะเบียนใหม่

ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะได้จัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์ร้าน “ชิมช้อปใช้” เพื่อติดร้านค้าหรือสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้ใช้แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” รับทราบและมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการ เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้าได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยสามารถขอรับได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ 0-3441-1504, 0-3441-2388, 0-3442-6040 ต่อ 302 และ 313

สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ได้ทางเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com ระหว่างวันที่ 23 ก.ย. ถึง 15 พ.ย. 2562 โดยกำหนดจำนวนไว้ 10 ล้านราย คุณสมบัติเป็นคนไทยที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน มีบัตรประจำตัวประชาชน สมาร์ทโฟน และอีเมล

การลงทะเบียนจะต้องระบุจังหวัดที่จะไปท่องเที่ยวซึ่งไม่ใช่จังหวัดตามสำเนาทะเบียนบ้าน จะได้รับอีเมลแจ้งการลงทะเบียน และจะได้รับ SMS แจ้งยืนยันการได้รับสิทธิภายใน 3 วัน จากนั้นให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยจะมีวงเงินใน “เป๋าตัง ช่อง 1” ให้ 1,000 บาท เดินทางท่องเที่ยวและใช้จ่ายในจังหวัดที่เลือกไว้ภายใน 14 วัน

ส่วน “เป๋าตัง ช่อง 2” สามารถเติมเงินเพื่อใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก หรือค่าซื้อสินค้าท้องถิ่นจากผู้ประกอบการร้านค้าชิมช้อปใช้ ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับสิทธิจนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2562 ในทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดตามสำเนาทะเบียนบ้าน รัฐบาลจะสนับสนุนเงินคืนให้ 15% สูงสุด 4,500 บาท หลังสิ้นสุดโครงการในเดือน ธ.ค. 2562

าพ :
https://www.ktb.co.th/th/personal/detail/201

รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า สำหรับร้านค้าในจังหวัดสมุทรสาครที่เข้าร่วมโครงการถุงเงินประชารัฐ มีทั้งหมด 235 ร้านค้า จากร้านค้าที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมด 334 ร้านค้า โดยอำเภอเมืองสมุทรสาครมี 137 ร้านค้า อำเภอกระทุ่มแบนมี 84 ร้านค้า และอำเภอบ้านแพ้วมี 14 ร้านค้า สามารถตรวจสอบร้านค้าถุงเงินประชารัฐได้ที่ https://shop.moc.go.th/shop

สาครออนไลน์ โดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *