“ทีทีดับบลิว-ไทยยูเนี่ยน-รพ.มหาชัย-เอเชียกรีนฯ” ติด “หุ้นยั่งยืน 2562”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อ 98 บริษัท “หุ้นยั่งยืน ปี 62” หนุนลงทุนคำนึงสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล พบหลายธุรกิจในจังหวัดสมุทรสาครติดอันดับ “ซีพีเอฟ-เซ็นทรัลพัฒนา” ปีที่ 5 ติดต่อกัน “ทีทีดับบลิว-ไทยยูเนี่ยน” ปีที่ 4 “เอเชีย กรีน” ปีที่ 2 ด้าน รพ.มหาชัย คว้าเป็นปีแรก และเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ติดหุ้นยั่งยืน

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้จัดทำรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance) หรือ ESG สำหรับปีนี้มีบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืนถึง 98 บริษัท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 51 บริษัทในปี 2558

ทั้งนี้ สะท้อนว่าบริษัทจดทะเบียนของไทยให้ความสำคัญและมีการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลในกระบวนการทางธุรกิจอย่างเข้มข้นมากขึ้น และได้เห็นพัฒนาการที่ดีในด้านการกำหนดวิสัยทัศน์และนโยบายเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา Climate Change โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการทางธุรกิจ ตลอดจนการเปิดเผยนโยบายและ การดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ

ภากร ปีตธวัชชัย

“ที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืน เพื่อให้ทราบถึงสถานะการดำเนินงานด้าน ESG รวมทั้งมีข้อมูลเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียน เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนมากขึ้นเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุนให้สอดคล้องกับแนวทางการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment)” นายภากร กล่าว

สำหรับบริษัทจดทะเบียนในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ปี 2562 พบว่า มาจากกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรมากที่สุด 19 บริษัท รองลงมากลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง สินค้าอุตสาหกรรม และบริการ กลุ่มละ 15 บริษัท นอกจากนี้ บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าในรายชื่อหุ้นยั่งยืนใหม่ในปีนี้ มาจากกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มบริการซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบริษัทจดทะเบียนได้รับคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืนเพิ่มขึ้นมากที่สุด

โดยบริษัทจดทะเบียนในรายชื่อหุ้นยั่งยืนทั้ง 98 บริษัท มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 11,314,328 ล้านบาท ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 โดยมีสัดส่วนคิดเป็น 65.26% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม ซึ่งรายชื่อหุ้นยั่งยืน คัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถาม 19 หมวด ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นวัดผลในด้านกระบวนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดนโยบาย การตั้งเป้าหมาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ การวัดผลลัพธ์จากการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนที่จะได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ต้องมีคะแนนผ่านร้อยละ 50 ในทุกมิติ หรือได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนยืนสากลดาวน์โจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) หรือ DJSI ในปีที่มีการประเมิน และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เช่น การประเมินคุณภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาล (CGR) ผลประกอบการด้านกำไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียน และการไม่สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสังคม และบรรษัทภิบาล โดยมีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นผู้กลั่นกรองให้มีความโปร่งใสตลอดกระบวนการ

รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีธุรกิจหรือเข้ามาลงทุนในจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “หุ้นยั่งยืน” ที่น่าสนใจ ประกอบด้วย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL (ปีที่ 2) ผู้บริหารร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น และห้างแม็คโคร ซึ่งมีศูนย์กระจายสินค้ามหาชัย ใน ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF (ปีที่ 5) ซึ่งมีธุรกิจโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำมหาชัย ใน ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ, บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN (ปีที่ 5) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ต.นาดี อ.เมืองฯ มูลค่าโครงการ 4,750 ล้านบาท, บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW (ปีที่ 4) ผู้ผลิตน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU (ปีที่ 4 ยกเว้นปี 2561) ผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแปรรูปรายใหญ่ของประเทศ มีโรงงานอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครและสงขลา, บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD (ปีที่ 2) ซึ่งมีธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็น (Cold Storage) ในพื้นที่ ต.นาดี อ.เมืองฯ, บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) หรือ M-CHAI (ปีแรก) เจ้าของโรงพยาบาลมหาชัย และโรงพยาบาลในเครือรวม 6 แห่ง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นหุ้นยั่งยืน และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้แก่ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE (ปีที่ 2) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหิน ซึ่งมีคลังสินค้าในจังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น

สำหรับรายชื่อบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “หุ้นยั่งยืน” ทั้งหมด สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ http://www.setsustainability.com/

สาครออนไลน์ โดย กิตตินันท์ นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *