“YEC สมุทรสาคร” เปิดหลักสูตรอบรม สร้างเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ YECP รุ่นที่ 6

กลุ่ม YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร เปิดโครงการฝึกอบรม YECP 2022 แก่สมาชิกรุ่นที่ 6 จำนวน 26 คน เพื่อให้ความรู้-พัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สร้างเครือข่ายธุรกิจให้แข็งแกร่ง สามารถพึ่งพากันแบบยั่งยืน

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 10 มี.ค. 2565 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร “Young Entrepreneur for Chamber of Commerce (YECP) 2022” ของกลุ่ม YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมแกรนด์นรสิงห์ โรงแรมแกรนด์อินเตอร์ ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร  โดยมี นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร นายธนกร สิริจุติกุล ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงผู้แทนส่วนราชการ คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฯ และผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมพิธี

นายธนกร สิริจุติกุล ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การฝึกอบรมหลักสูตร YECP 2022 ได้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้และพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พร้อมกับสร้างเครือข่ายของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ในจังหวัดสมุทรสาครให้แข็งแกร่งและสามารถพึ่งพากันแบบยั่งยืน รวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดฯ โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ได้มีการสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านเกณฑ์ในการเข้ารับการอบรม จำนวน 26 คน มีกำหนดอบรมทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เดือน มี.ค. – ก.ค. 2565 รวมระยะเวลา 5 เดือน

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำองค์กรที่มีชื่อเสียง ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศให้การอบรม รวมถึงการจัดกิจกรรม Outing ณ จังหวัดกระบี่ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีให้มากขึ้น นอกจากนี้ในหลักสูตร YECP2022 ยังได้มีการลงพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว 1 ใน 3 อำเภอของจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อศึกษาพื้นที่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของอำเภอฯ สร้างแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ตามภารกิจหลักของหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตร YECP2022 จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาคนรุ่นใหม่ ให้มีความเพียบพร้อม ครบถ้วน สมบูรณ์แบบ สามารถนำสิ่งใหม่ ๆ มาพัฒนาต่อยอดต่อไป

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *