แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ประชุมชี้แจงโครงการมอเตอร์เวย์ M82 “บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว”

แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จัดการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว (M82) เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดการก่อสร้าง พร้อมรับฟังความคิดเห็น เริ่มลงเข็มก่อสร้างช่วงกลางปีนี้

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 30 มี.ค. 2565 ที่ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 (M82) สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว โดยมีนายอิทธิวัตร์ กฤษณะวณิช ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง นายประลองยุทธ์ กสิวงศ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร รวมถึงผู้แทนกรมทางหลวง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน เข้าร่วมการประชุม

นายประลองยุทธ์ กสิวงศ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร เปิดเผยว่า เนื่องด้วยกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน-ปากท่อ” ซึ่งเป็นหนึ่งโครงการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะ 20 ปี พ.ศ.2560 – 2579 จุดเริ่มต้นโครงการฯ เชื่อมต่อกับโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก บริเวณด่านบางขุนเทียน ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) สิ้นสุดบริเวณเขตพื้นที่ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

โครงการดังกล่าว จะเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง รองรับการเดินทาง และการขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลลงสู่พื้นที่ภาคใต้ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศ ช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) รวมทั้งเป็นเส้นทางสำคัญที่ช่วยผลักดัน ให้เกิดการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว เสริมศักยภาพ ระบบการขนส่งทางถนน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว (M82) พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในความควบคุมของแขวงทางหลวงสมุทรสาคร ซึ่งรูปแบบการก่อสร้าง และระหว่างดำเนินโครงการฯ อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน ผู้ประกอบการในพื้นที่ หรือผู้ใช้เส้นทาง การประชุมประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในวันนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดการก่อสร้าง รวมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และการบริหารจัดการงบประมาณโดยคำนึงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ทั้งนี้ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว (M82) แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 10 ตอน ระยะทางประมาณ 16.349 กม. โดยเป็นทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม2) ขนาด 6 ช่องจราจรไป-กลับ จุดเริ่มต้นที่ กม. 20+295 ก่อนถึงทางแยกต่างระดับเอกชัย พื้นที่ ต.คอกกระบือ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ถึง กม. 36+645 บริเวณใกล้กับสามแยกบ้านแพ้ว พื้นที่ ต.บางกระเจ้า อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร พร้อมด่านเก็บค่าผ่านทาง 4 จุด ได้แก่ ด่านมหาชัย 2 ด่านสมุทรสาคร 1 ด่านสมุทรสาคร 2 และด่านบ้านแพ้ว รวมถึงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน เริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2565 สิ้นสุดสัญญา 15 ม.ค. 2568 ระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วัน งบประมาณก่อสร้างรวม 18,759 ล้านบาท ขณะนี้การก่อสร้างอยู่ในช่วงของการเตรียมงาน จะมีการเข้ากั้นพื้นที่เพื่อเจาะเสาเข็มช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ และเริ่มต้นเข้าก่อสร้างในช่วงเดือน มิ.ย. 2565 ต่อไป

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *