“สมุทรสาครพัฒนาเมือง” จับมือ “ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป” เก็บขยะป่าชายเลน “วันทะเลโลก”

สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ร่วมกับ บมจ.ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จัดกิจกรรม “โครงการเก็บขยะทะเล” ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เนื่องในวันทะเลโลก ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร) บางหญ้าแพรก

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2566 เวลา 09.00 น. นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “โครงการเก็บขยะทะเล” ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เนื่องในวันทะเลโลก : World Oceans Day โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด, บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน), สนง.ทสจ.สมุทรสาคร, เครือข่าย ทสม.สมุทรสาคร, เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร) ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร  

นายสุวันชัย แสงสุขเอี่ยม ประธานกรรมการบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กล่าวว่า ด้วยทางบริษัทฯ ดำเนินงานในลักษณะวิสาหกิจเพื่อสังคม ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่สำคัญ และพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการดำเนินการที่มุ่งเน้นให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ร่วมกัน

ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะทะเลจำนวนมากโดยติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศที่มีขยะทะเลมากที่สุด  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์ทะเลรวมทั้งผู้ที่บริโภคสัตว์ทะเล ดังนั้นทางสมุทรสาครพัฒนาเมืองฯ จึงได้ริเริ่มกิจกรรม “โครงการเก็บขยะทะเล” ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยร่วมมือกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยลดขยะทะเลเพื่อเก็บคัดแยก และส่งกำจัดขยะในบริเวณดังกล่าว

ทางด้านนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร กล่าวว่า สำหรับ จ.สมุทรสาคร มีขยะเกิดขึ้นประมาณ 908 ตันต่อวัน และมีสถานที่กำจัดขยะเปิดให้บริการ 4 แห่ง ซึ่งเป็นของเอกชนทั้งหมด โดยเป็นลักษณะสถานีขนถ่าย มีการคัดแยกขยะรีไซเคิล ขยะประเภท RDF จะส่งไปที่โรงปูน จ.สระบุรี ขยะอินทรีย์จะนำไปทำสารปรับปรุงดิน ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการรณรงค์ลดขยะตั้งแต่ต้นทาง เช่น ทำปุ๋ยหมักโดยใช้ถังขยะเปียก “ถังรักษ์โลก” คัดแยกขยะรีไซเคิลส่งขาย บางแห่งมีธนาคารขยะชุมชนและในโรงเรียน เป็นต้น

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *