ทล.เตรียมจัดเวที Market Sounding เอกชนร่วมลงทุน O&M มอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว

กรมทางหลวง เตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว วันที่ 31 ม.ค. 67

รายงานข่าวแจ้งว่า กรมทางหลวง (ทล.) เตรียมจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ในวันพุธที่ 31 ม.ค. 2567 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องพญาไท 3-4 ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ

โดยมี นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมทางหลวง กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการเงิน สถานเอกอัครราชทูต หอการค้าต่างประเทศ และสมาคมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน   

สำหรับการจัดสัมมนาดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และนำเสนอข้อมูลสาระสำคัญของโครงการ ประกอบด้วย กรอบข้อกำหนดการออกแบบและก่อสร้าง กรอบข้อกำหนดการดำเนินงานและบำรุงรักษา ร่างสัญญาร่วมลงทุน การจ่ายค่าตอบแทนและการจัดทำข้อเสนอด้านการเงิน และแนวทางการยื่นข้อเสนอการร่วมลงทุน ให้แก่เอกชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นมาพิจารณาปรับปรุงการจัดทำร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุนให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

สำหรับโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว เปิดให้เอกชนมีส่วนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ด้วยรูปแบบ PPP Gross Cost รวมระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 32 ปี ประกอบด้วย ระยะที่ 1 เอกชนเป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งงานระบบและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องด้วยระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น หรือระบบ M-Flow ทั้งโครงการ

และระยะที่ 2 เอกชนจะเป็นผู้ดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงการทั้งหมด ครอบคลุมงานโยธาที่รัฐเป็นผู้ลงทุน และงานระบบที่เอกชนเป็นผู้ลงทุน ตลอดจนเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างและนำส่งข้อมูลรายการผ่านทาง (Transaction Generation) ให้แก่ภาครัฐ รวมทั้งดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตงานและเงื่อนไขที่กำหนด

โดยกรมทางหลวง เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรายได้ค่าธรรมเนียมผ่านทางและทรัพย์สินที่เอกชนได้ลงทุน ส่วนเอกชนจะได้รับค่าตอบแทนที่รัฐจะจ่ายกลับคืนให้เอกชน (AP) แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) ค่าลงทุนก่อสร้างงานระบบ และ 2) ค่าจ้างการดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงการ (O&M)

ทั้งนี้ การจัดสัมมนาดังกล่าวจะช่วยให้นักลงทุนผู้สนใจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์ความรู้ความชำนาญด้านการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีงานระบบที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมให้เอกชนผู้สนใจในการเตรียมตัวยื่นข้อเสนอเข้าร่วมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว เพื่อร่วมกันยกระดับการเดินทางบนมอเตอร์เวย์ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและทัดเทียมมาตรฐานสากล

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลและความคืบหน้าของโครงการได้ที่ www.doh-motorway.com

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *