หอการค้าสมุทรสาคร เซ็นเอ็มโอยูร่วมมือทางวิชาการ ม.หอการค้าไทย

หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้าทำวิจัยร่วมกัน

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 8 มี.ค. 2567 ที่ห้องประชุมแกรนด์นรสิงห์ โรงแรมแกรนด์อินเตอร์ โฮเทล ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี รศ.ดร. สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา รองอธิการบดีอาวุโสสายงานวิชาการและการวิจัย ม.หอการค้าไทย ดร.มณิสรา บารมีชัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ดร.วรพงษ์ ชอบชื่น รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงคณะกรรมการและสมาชิกหอการค้าจังหวัดฯ คณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ม.หอการค้าไทย เข้าร่วมพิธี

นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ด้วยหอการค้าจังหวัด คือสถาบันเอกชนที่กลุ่มบุคคลจัดตั้งขึ้น ภายใต้หอการค้าไทย ทำหน้าที่เป็นองค์กรส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน และเศรษฐกิจ โดยมิใช่เป็นการแสวงผลกำไรหรือหารายได้มาแบ่งปันกัน สำหรับหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร จัดได้ว่าเป็นหอการค้าที่มีความเข้มแข็งอยู่ในลำดับต้น ๆ ของประเทศ ได้รับรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยมติดต่อกัน 5 ปี มีผลการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ให้การช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อราคาผลผลิตตกต่ำ มีการทำงานร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อสร้างโอกาสการร่วมมือทางการค้า การลงทุน และการบริการให้เข้มแข็งและมีศักยภาพ ซึ่งการดำเนินงานใด ๆ ของหอการค้า จะประสบผลสำเร็จไม่ได้ หากปราศจากความร่วมมือจากสมาชิกหอการค้า และเครือข่ายต่าง ๆ ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้ภารกิจของหอการค้าบรรลุเป้าหมาย 

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีวัตถุประสงค์หลักดังต่อไปนี้ 1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้าทำวิจัยร่วมกัน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับใช้ในการจัดการศึกษา 2. เพื่อสร้างโอกาสในการศึกษาต่อของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลน ขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่ออย่างทั่วถึง 3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ และหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ 4. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ และการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ทั้งระยะยาวและระยะสั้น ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน 5. จัดทำโครงการร่วมกันในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อยกระดับ ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกหอการค้า ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น

ในส่วนของขอบเขตความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงฯ นั้น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้บริการทางด้านวิชาการแก่นักเรียน ครู บุคลากรของหอการค้าจังหวัด และเครือข่ายสมาชิกของหอการค้าจังหวัด รวมถึงจะสนับสนุนโอกาสในการเข้าศึกษาต่อ เช่น การเทียบโอนหน่วยกิต และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับอาชีวศึกษา ครู และบุคลากรของหอการค้าจังหวัด ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และให้สิทธิ์แก่นักเรียน ครู และบุคลากรของหอการค้าจังหวัด ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ขณะที่ทางหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยฯ ในการเป็นศูนย์กลางเครือข่ายความร่วมมือด้านต่าง ๆ ในพื้นที่ รวมถึงเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยเข้าแนะแนวการศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับดังกล่าว มีกำหนดระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนาม

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *