“นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร” จัดโครงการสานสัมพันธ์ สื่อสารมวลชนท้องถิ่นฯ

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์สื่อสารมวลชนท้องถิ่นฯ นำเสนอแผนกิจกรรมโครงการชุมชนสัมพันธ์ CSR ประจำปี 67 จำนวน 18 โครงการ ใน 5 มิติ พร้อมเยี่ยมชมบริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2567 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร (สนส.) จัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์สื่อสารมวลชนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร ณ หอประชุมใหญ่ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร หมู่ 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมีนางปนัดดา เย็นตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หรือ ผอ.สนส. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ นายวัฒน์ธวุฒิ เอื้อภูมิรัตน์ ผู้อำนวยการสายการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ

มีนางสายเพชร จังกาจิตต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร นายณัฐวุฒิ เอกจิโรภาส นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยสื่อมวลชนท้องถิ่นสมุทรสาคร ทั้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี วิทยุ และสื่อออนไลน์ เข้าร่วม โดยมีกิจกรรมการเยี่ยมชมบริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ภายในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจัดจำหน่ายขนบขบเคี้ยว ลูกอม บิสกิต เวเฟอร์ ช็อกโกแลต มาเป็นเวลากว่า 30 ปี ภายใต้แบรนด์ อาทิ ฟันโอ ทิวลี่ โรลเลอร์โคสเตอร์ ครีมโอ ดิวเบอร์รี่ โลซาน ไดนาไมท์ เอ็กซ์.โอ ลัช เป็นต้น โดยทางบริษัทฯ ได้พาคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอันทันสมัยได้มาตรฐาน ตั้งแต่การแปรรูปวัตถุดิบจนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการบรรจุหีบห่อเพื่อจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นางปนัดดา เย็นตระกูล ผอ.สนส. กล่าวว่า ทางสำนักงานฯ ภายใต้การกำกับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในทิศทางการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ “นำนิคมอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน” และมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม โดยจัดพื้นที่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ให้เข้าไปอยู่รวมกันอย่างมีระบบและมีระเบียบ และเป็นกลไกของรัฐบาลในการกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมออกสู่ภูมิภาคทั่วประเทศ นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย 3 นิคมอุตสาหกรรม คือ 1. นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 2. นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร 3.นิคมอุตสาหกรรมมหาราชนคร ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร มีผู้ประกอบการโรงงาน จำนวน 102 โรงงาน ก่อให้เกิดการจ้างงาน 25,000 คน

โดย สนส. มีภารกิจสนับสนุนกิจกรรมโครงการด้าน CSR กับชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และในปีงบประมาณ 2567 สนส. ได้รับกำหนดกิจกรรม CSR ไว้จำนวน 15 โครงการ และกิจกรรมโครงการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จำนวน 4 โครงการ เพื่อรองรับเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งในปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ได้รับการรับรองสูงขึ้นเป็นระดับ Eco Excellence แล้ว และพร้อมจะมุ่งสู่ในระดับ Eco-World Class ในอนาคต

นางปนัดดา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมโครงการชุมชนสัมพันธ์ CSR. ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 18 โครงการ ใน 5 มิติ ได้แก่

1. มิติการศึกษาและวัฒนธรรม ได้แก่ โครงการวิศวกรน้อย พัฒนาสร้างสรรค์ ค้น คิด นวัตกรรมร่วมกับโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2566

2. มิติการสร้างการจ้างงานและการพัฒนาทักษะ ได้แก่ โครงการน้ำพริกอิ่มสุข ร่วมกับชุมชนบ้านบางไผ่เตี้ยและชุมชนบ้านใหม่พัฒนา โดยเป้าหมายคือการสร้างวิสาหกิจชุมชนที่ยั่งยืน เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2565

3. มิติสุขภาพ ได้แก่ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนผ่านกีฬาชุมชนสัมพันธ์

4. การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ กนอ. (CSR Image) ได้แก่ โครงการ “Let’s Zero Together ปลูกเพื่อลด สู่อนาคตที่ยั่งยืน”

5. การสร้างการมีส่วนร่วม จำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่ โครงการซ้อมแผนฉุกเฉิน ร่วมกับผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรม โครงการ Eco Green Network นำสมาชิกศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ EIA Monitoring รายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบนิคมฯ และโครงการธงขาวดาวเขียว ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ตรวจประเมินโรงงานประจำปี

6. กิจกรรมอื่นทั่ว ๆ ไป ตามประเพณี วัฒนธรรม และการช่วยเหลือชุมชน จำนวน 10 กิจกรรม

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *