บ.ศิวาชัย เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 “นิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาคร”

บริษัท ศิวาชัย จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 จัดตั้ง “นิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาคร” พื้นที่กว่า 4 พันไร่ ต.กาหลง จ.สมุทรสาคร นำเสนอผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรการป้องกัน-แก้ไข และติดตามตรวจสอบให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 25 มี.ค. 2567 ที่ศาลาการเปรียญ วัดนาขวาง ต.กาหลง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาคร ของบริษัท ศิวาชัย จำกัด เวทีที่ 1 โดยมี ดร.ศุภพรพงษ์ ชวนบุญ ประธานกรรมการ บริษัท ศิวาชัย จำกัด นายวิชัย ถีระปราโมทย์ นายก อบต.กาหลง นายวิทยา สุริยะวงค์ อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายพิชาติ ทรัพย์ศิริ ตำบลกาหลง ผู้แทนหน่วยงานราชการ และประชาชนชาวตำบลกาหลง เข้าร่วมประชุม

ดร.ศุภพรพงษ์ ชวนบุญ ประธานกรรมการ บริษัท ศิวาชัย จำกัด เปิดเผยว่า “โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาคร” ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.กาหลง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร รวมเนื้อที่ประมาณ 4,131.84 ไร่ โดยโครงการได้ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) พัฒนาโครงการให้มีลักษณะเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคตะวันตก ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการจะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ก่อนดำเนินการขออนุมัติ/อนุญาต

ทางโครงการฯ ได้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ไปแล้วเมื่อวันที่ 3 และ 8 มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา ส่วนครั้งนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และให้ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าว เพื่อโครงการจะได้นำไปปรับปรุงรายงาน ให้มีความสมบูรณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนโดยรวมต่อไป

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *