“กรมเจ้าท่า” สัมมนาศึกษาการขุดลอก-บำรุงรักษาร่องน้ำสมุทรสาคร

กรมเจ้าท่า จัดการประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 งานศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม สำหรับการดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำสมุทรสาคร (ท่าจีน) ระยะทาง 22 กม.

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 8 พ.ค. ที่ภัตตาคารนิวรสทิพย์ ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดการประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 งานศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม สำหรับการดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำสมุทรสาคร อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย นายณัฐชัย พลกล้า ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวางแผนการพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ผู้แทนกรมเจ้าท่า นายสมพงษ์ เพชรนาค ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร มีผู้แทนส่วนราชการ ผู้ประกอบการภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน

นายณัฐชัย เปิดเผยว่า ร่องน้ำสมุทรสาคร (ท่าจีน) เป็นร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ของกรมเจ้าท่า ซึ่งกรมเจ้าท่าดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษา เพื่อรองรับการคมนาคมขนส่งเรือสินค้า และเรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่ เรือลำเลียง สัญจรเข้า-ออกเป็นจำนวนมาก โดยมีท่าเรือ ท่าเทียบเรือสะพานปลาขนาดใหญ่ลำเลียงขนถ่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางทะเลเป็นจำนวนมาก เป็นศูนย์กลางการค้าปลาทะเล และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่รองรับการขนถ่ายสินค้าจากเรือ

อย่างไรก็ดี ตามธรรมชาติร่องน้ำสมุทรสาคร (ท่าจีน) มีลักษณะพื้นท้องน้ำเป็นโคลนปนทรายมีระยะทางยาว ปริมาณการจราจรทางน้ำหนาแน่น ส่งผลให้ร่องน้ำตื้นมีปริมาณตะกอนดินสะสมเร็วเป็นจำนวนมาก เมื่อถึงฤดูน้ำหลากมีตะกอนจากต้นน้ำพัดพาทับถมในร่องน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณปากแม่น้ำ เป็นปัจจัยเร่งให้ร่องน้ำตื้นไม่สามารถเดินเรือได้ตลอดเวลา ประกอบกับสภาพร่องน้ำ ตลอดจนผู้ใช้บริการร่องน้ำในปัจจุบัน สภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และการปฏิบัติให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยทางทะเลขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)

กรมเจ้าท่าจึงมีความจำเป็นต้องจัดให้มีการศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสำหรับการดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำสมุทรสาคร (ท่าจีน) จ.สมุทรสาคร เพื่อให้สามารถเดินเรือได้อย่างปลอดภัยและการดูแลบำรุงรักษาเป็นไปด้วยความเหมาะสม ส่งผลให้งบประมาณในการดูแลบำรุงรักษาและพัฒนาร่องน้ำทางเรือมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าที่สุด และวิธีการดำเนินการที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป โดยได้ว่าจ้างบริษัท ซี สเปคตรัม จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการดังกล่าว โดยได้เริ่มปฏิบัติงานตามสัญยาเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2562 และจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 22 ม.ค. 2563 รวมระยะเวลาในการดำเนินการ 10 เดือน

สำหรับวัตถุประสงค์ในการศึกษาฯ ดังกล่าว เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ประเมินหาอัตราการตกตะกอนในร่องน้ำแต่ละปี และในแต่ละช่วงระยะเวลาของปีของร่องน้ำสมุทรสาคร (ท่าจีน) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษา รวมทั้งวิธีการขุดลอก เครื่องมือเครื่องจักรที่เหมาะสม การจัดทำรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ตลอดจนความเหมาะสมทางวิศวกรรมของรูปแบบร่องน้ำ เพื่อให้สามารถเดินเรือได้อย่างปลอดภัย ความคุ้มค่าเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำ และจัดทำแผนการดำเนินการ แผนคำของบประมาณ ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ยุทธศาสตร์กรมเจ้าท่า มาตรฐานขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ โดยมีพื้นที่ดำเนินการร่องน้ำสมุทรสาคร (ท่าจีน) ตั้งแต่ กม. -12.500 ถึง กม. +9.500 ระยะทาง 22.00 กม. และระบบนิเวศน์ใกล้เคียง

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *