อบรมเกณฑ์ตัวชี้วัด-ประเมินผล “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” สมุทรสาคร รับการประเมินปี 2562

สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจด้านเกณฑ์ตัวชี้วัดและการตรวจประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เตรียมพร้อมรับการตรวจประเมิน ในปี 2562 แก่คณะทำงานเครือข่ายฯ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 10 พ.ค. ที่ห้องภูฟ้า โรงแรมเซ็นทรัล เพลส ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจด้านเกณฑ์ตัวชี้วัดและการตรวจประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562 โดยมี นายพงษ์เทพ จารุอำพรพรรณ ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม มีผู้แทนคณะทำงานเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้

ด้วย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิติ (กายภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการ) 20 ด้าน 41 ตัวชี้วัด เพื่อใช้ในการตรวจประเมินระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาใน 15 จังหวัด 18 พื้นที่เป้าหมาย ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับที่ 3 ในปี 2564

กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้จัดทำโครงการทวนสอบและประเมินผลเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พื้นที่ เพื่อตรวจประเมินระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของพื้นที่เป้าหมาย และนำผลการตรวจประเมินมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาต่อไป โดยมอบหมายให้ สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการ และได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในปีนี้

สำหรับการประเมินผลเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 การมีส่วนร่วม (Engagement) เกณฑ์ที่ผ่าน 50% หรือ 7.5 คะแนน, ระดับ 2 การส่งเสริม (Enhancement) เกณฑ์ที่ผ่าน 60% หรือ 45 คะแนน, ระดับ 3 ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร (Resource Efficiency) เกณฑ์ที่ผ่าน 70% หรือ 77 คะแนน, ระดับ 4 การพึ่งพาอาศัย (Symbiosis) เกณฑ์ที่ผ่าน 80% หรือ 104 คะแนน และระดับ 5 เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม (Happiness) เกณฑ์ที่ผ่าน 80% ขึ้นไป หรือมากกว่า 164 คะแนน ซึ่งผลการประเมินเมื่อเดือน ก.ค. 2561 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ได้ 23 คะแนน อยู่ในระดับ 1 พร้อมกับอีก 16 พื้นที่ทั่วประเทศ

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *