เล็งพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ สร้าง “ลานกีฬาวัฒนธรรมชุมชน” สถานีอนามัยท่าฉลอม

เทศบาลนครสมุทรสาคร ร่วมกับ สสส. สถาบันอาศรมศิลป์ และสมุทรสาครพัฒนาเมือง เปิดเวทีให้ชุมชนท่าฉลอมแสดงความเห็น – ออกแบบวางผัง โครงการ “ลานกีฬาวัฒนธรรมชุมชน” ภายในพื้นที่สถานีอนามัยท่าฉลอม

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 20 มิ.ย. ที่ห้องอเนกประสงค์สถานีอนามัยท่าฉลอม ถ.โสมมนัสมรรคา ต.ท่าฉลอม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร ร่วมกับ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) สถาบันอาศรมศิลป์ และบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จัดกิจกรรมเวทีระดมความคิดเห็นและออกแบบวางผัง โครงการ “ลานกีฬาวัฒนธรรมชุมชน” เพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะชุมชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม ในพื้นที่บริเวณสถานีอนามัยท่าฉลอม

โดยมี นายณัฐวุฒิ พรศิริจินดา สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม รองประธานบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด พร้อมด้วยอาสาพัฒนาเมืองสมุทรสาคร และชาวชุมชนท่าฉลอม ร่วมให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น สำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าว เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการการใช้งานในพื้นที่ลานสุขภาวะ ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าฉลอม รวมทั้งร่วมออกแบบและวางผังการใช้งาน เพื่อให้ตรงตามความต้องการและเข้ากับบริบทพื้นที่

นางอิสริยา ปุณโณปถัมภ์ ผู้จัดการโครงการฯ เปิดเผยว่า จากแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2575 คณะกรรมการพัฒนาแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ได้จัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมการทำกิจกรรมทางกาย โดยจัดทำกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อช่วยผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนฯ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีการทำกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันอันจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ

ซึ่งมีวิสัยทัศน์การส่งเสริมกิจกรรมทางกายคือ “ประชาชนมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงด้วยกิจกรรมทางกาย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม” โดยมีหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย ซึ่งมีตัวชี้วัดคือ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการส่งเสริมกิจกรรมทางกายทุกแห่งในประเทศไทย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ จึงได้ดำเนินโครงการ “ลานกีฬาวัฒนธรรมชุมชน” เพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม  มีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบพื้นที่สุขภาวะชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อใช้เป็นฐานการเรียนรู้ในการขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป โดยดำเนินการต่อเนื่องเพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบ 2 พื้นที่ คือ ลานกีฬาวัฒนธรรมชุมชนตำบลหาดเจ้าสำราญ และลานกีฬาวัฒนธรรมชุมชนตำบลบ้านแหลม จ.เพชรบุรี  และขยายพื้นที่โครงการในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์

ในการดำเนินการ ใช้กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงท้องถิ่นและชุมชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเพื่อขับเคลื่อนโครงการด้วยกัน โดยเริ่มจากการเลือกพื้นที่ตั้งโครงการ  ระดมความคิดเห็นในการระบุความต้องการในการปรับปรุงพื้นที่ การออกแบบปรับปรุงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมรวมถึงการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่เพื่อสร้างความมีชีวิตชีวาและสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรมอย่างยั่งยืน

สำหรับโครงการ “ลานกีฬาวัฒนธรรมชุมชน” จะตั้งอยู่ภายในสถานีอนามัยท่าฉลอม ขนาดพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ โดยมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่ออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพ และเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาวะแห่งใหม่ของท่าฉลอม โดยสถาบันอาศรมศิลป์ ได้รับทุนจาก สสส. ในการออกแบบลานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน และเทศบาลนครสมุทรสาคร ได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างตามแบบที่จะออกไว้แล้ว โดยการประสานงานของบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ทั้งนี้ ทางสถาบันอาศรมศิลป์ จะนำข้อมูลที่ได้รับไปออกแบบ และนำเสนอต่อชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อไป ในอีกประมาณ 2 สัปดาห์ข้างหน้า

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *