ส่งมอบอาคารการแพทย์ 4 ชั้น รพ.บ้านแพ้ว สาขาหลักห้า

รพ.บ้านแพ้ว สาขาหลักห้า ทำพิธีเปิด – ส่งมอบอาคารการแพทย์ 4 ชั้น รองรับผู้ป่วยพื้นที่ 2 จังหวัด

เมื่อเวลา 09.29 น. วันที่ 4 ส.ค. 2562 ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาหลักห้า 65/2 หมู่ 1 ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ได้มีพิธีเปิดและส่งมอบอาคารการแพทย์ 4 ชั้น ให้กับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในเขตพื้นที่ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง

โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นพ.วิทิต อรรถเวชกุล อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) นพ.พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ร.ต.ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอบ้านแพ้ว นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน คณะกรรมการภาคประชาชน คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ ผู้สนับสนุนการจัดสร้างโรงพยาบาล และผู้มีจิตศรัทธา ทั้งจาก อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร และ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

นพ.พรเทพ เปิดเผยว่า การก่อสร้างอาคารการแพทย์ 4 ชั้น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาหลักห้าแห่งนี้ เริ่มต้นจากทางมูลนิธิแพร่ศีลธรรมการกุศลสงเคราะห์ (เม่งซวงเซี่ยงตั๊ว) ได้ซื้ออาคารพาณิชย์ 2 ชั้น พร้อมที่ดิน 1 ไร่เศษ มูลค่า 2,500,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ไว้สำหรับปรับปรุงเป็นโรงพยาบาลเพื่อให้บริการผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชนหลักห้า จ.สมุทรสาคร และเขตรอยต่อ จ.ราชบุรี และ จ.สมุทรสงคราม ซึ่งชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีประชากรอาศัยอยู่มากและอยู่ห่างไกลโรงพยาบาล

โดยเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ให้การรักษาโรคทั่วไป อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ทันตกรรม ด้านจักษุ และด้านการแพทย์แผนไทย กระทั่งมีผู้ป่วยมารับบริการมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเกิดความแออัด และประชาชนมีความต้องการให้เปิดบริการด้านกายภาพบำบัดและด้านการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มเติม เพราะจำนวนผู้สูงอายุในชุมชนเพิ่มมากขึ้นและมีปัญหาสุขภาวะตามวัย

ดังนั้นทางคณะกรรมการบริหารฯ ภาคประชาชน จึงมีมติให้จัดการระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โดยจัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทำให้มีงบประมาณเพียงพอในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และมีงบประมาณเหลือ จึงมีมติเห็นชอบให้จัดสร้างอาคารการแพทย์ 4 ชั้นขึ้น

โดยได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 และเริ่มก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จเป็นอาคารการแพทย์ 4 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 เป็นศูนย์กายภาพบำบัด ชั้นที่ 2 เป็นศูนย์ทันตกรรม ชั้นที่ 3 เป็นศูนย์เชี่ยวชาญการดูแลผู้สูงอายุ และ ชั้นที่ 4 เป็นศูนย์การแพทย์แผนไทย ปัจจุบันมีนางชุติมา เนินหาด เป็นหัวหน้างาน นพ.อานนท์ แป้นกลัด เป็นแพทย์ประจำการ มีเจ้าหน้าที่ 20 คน คณะกรรมการบริหารภาคประชาชน 9 คน และที่ปรึกษาคณะกรรมการอีก 22 คน

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *