ครม.เห็นชอบ “สมคิด” ผวจ.สมุทรสาคร นั่งรองปลัด มท. ย้าย “วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี” มาเป็นพ่อเมืองแทน

สมคิด จันทมฤก – วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี

ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบโยกย้าย ขรก. มหาดไทย 31 ตำแหน่ง มีผล 1 ต.ค. 2562 “สมคิด จันทมฤก” นั่งพ่อเมืองสมุทรสาครแค่ปีเดียว ขึ้นไปเป็นรองปลัดมหาดไทย ส่วน “วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี” ผวจ.ศรีสะเกษ ว่าที่ ผวจ.สมุทรสาคร คนใหม่ มี “สุทธิพงษ์” อธิบดี สถ. และ “ผู้ว่าฯ หมูป่า” ร่วมในโผด้วย

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 31 ตำแหน่ง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป โดยทั้ง 31 ตำแหน่ง มีดังต่อไปนี้

1. นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 2. นายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอธิบดีกรมการปกครอง 3. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 4. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นอธิบดีกรมที่ดิน 5. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6.นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

7. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 8. ว่าที่ ร.ต. พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 9. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 10. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 11. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 12. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

13. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 14. นายกมล เชียงวงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 15. นายจําเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา 16. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 17. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 18. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

19. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร 20. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง 21. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน 22. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 23. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 24. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

25. นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 26. นายชรัส บุญณสะ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 27. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 28. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว สํานักงานปลัดกระทรวง 29. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ สํานักงานปลัดกระทรวง 30. นายสุธี ทองแย้ม ที่ปรึกษาด้านการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ และ 31. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นายสมคิด จันทมฤก ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อ 1 ต.ค. 2561 ย้ายมาจากผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายสมคิดได้บูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ภายในจังหวัด อาทิ ปัญหาน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของ อ.เมืองฯ และ อ.กระทุ่มแบน เมื่อช่วงปลายปี 2561 ปัญหามลภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ปัญหาผักตบชวาล้นแม่น้ำท่าจีน ฯลฯ

ส่วนนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครคนใหม่ ประวัติโดยสังเขป เกิดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2504 เป็นชาว จ.อ่างทอง จบการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต ม.บูรพา (2526) รัฐศาสตรบัณฑิต ม.สุโขทัยธรรมาธิราช (2534) และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ม.รามคำแหง (2542) เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อ 7 ธ.ค. 2555 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เมื่อ 1 ต.ค. 2559 ก่อนที่จะได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อ 1 ต.ค. 2561 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ นายวีระศักดิ์ จะมีอายุราชการถึงปี 2565

นอกจากนี้ ในการแต่งตั้งโยกย้าย 31 ตำแหน่งดังกล่าว มีบุคคลที่น่าสนใจอยู่ในรายชื่อด้วย อาทิ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อดีตปลัดอำเภอบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร จากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน รวมทั้ง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ซึ่งเคยเป็นผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหา 13 ชีวิต ทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี ที่ติดในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เมื่อปี 2561 ก็ได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *