“หอการค้าสมุทรสาคร” เซ็นเอ็มโอยูขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์มะพร้าว-ท่องเที่ยวบ้านแพ้ว

หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร เซ็นเอ็มโอยู 2 โครงการ คือ “1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร” ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด พัฒนาสินค้ามะพร้าวในรูปแบบประชารัฐ และ “1 หอการค้า 1 ท่องเที่ยวชุมชน” ร่วมกับอำเภอบ้านแพ้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 29 ส.ค. ที่ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) 2 โครงการ ประกอบด้วย “โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร” และโครงการ “1 หอการค้า 1 ท่องเที่ยวชุมชน”

โดยมีนางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ร.ต.ประพันธ์ ถึกสกุล นายอําเภอบ้านแพ้ว นางจันทิรา บวรรัตนสุภา เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร นายสำราญ ตรุษมูล ประธานสหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการและสมาชิกหอการค้าฯ เข้าร่วมพิธี

ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลง 2 โครงการ ในครั้งนี้ โครงการแรก คือ “1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร” เป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ หอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาสหกรณ์การเกษตร ในเรื่องการสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาผลผลิต และการบริหารด้านการตลาด ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตรให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์การเกษตร และสมาชิก

โครงการที่สอง คือ “1 หอการค้า 1 ท่องเที่ยวชุมชน” เป็นนโยบายสร้างแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพิ่มทางเลือกให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวใน จ.สมุทรสาคร สร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวพักอาศัยอยู่ในจังหวัดนานมากขึ้น รวมถึงการเชื่อมโยงเมืองหลักสู่เมืองรอง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และรองรับการเติบโตของภาคธุรกิจท่องเที่ยว

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการ “1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร” เป็นการลงนามร่วมกันระหว่าง หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร กับสหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด ซึ่งเป็นสถาบันเกษตรกรใน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ที่มีความเข้มแข็ง มีสมาชิกสหกรณ์จำนวน 349 คน มีทุนดำเนินงาน 58 ล้านบาท สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนมะพร้าว ตลอดจนมีการแปรรูปเป็นน้ำตาลมะพร้าว และน้ำตาลมะพร้าวไซรัป ปัจจุบันสินค้าของสมาชิกสหกรณ์ยังไม่ครอบคลุมตลาดอย่างทั่วถึง เนื่องจากการผลิตน้ำตาลมะพร้าวยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์รูปแบบประชารัฐดังกล่าว

ส่วนโครงการ “1 หอการค้า 1 ท่องเที่ยวชุมชน” เป็นการลงนามร่วมกันระหว่าง หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร กับอําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เป็นนโยบายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับจังหวัด ตามนโยบาย “ไทยเท่” ด้วยการสร้างแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เข้มแข็ง ตามนโยบาย 1 หอการค้า ดูแล 1 ท่องเที่ยวชุมชน โดยมีการคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อม มีประวัติน่าสนใจ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดได้มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น สร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าด้านการเกษตรรวมทั้งพักอาศัยอยู่ในจังหวัดนานมากขึ้น

รวมถึงการเชื่อมโยงเมืองหลักสู่เมืองรอง สร้างต้นแบบท่องเที่ยวชุมชนให้มีจุดขาย เข้าถึงสะดวก มีกิจกรรมรองรับนักท่องเที่ยว มีสิ่งอํานวยความสะดวก มีบุคลากรในการบริหารจัดการ โดยสร้างการรับรู้ และประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ยั่งยืน พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สร้างมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้อง และอํานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในภาคธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเติบโตของภาคธุรกิจท่องเที่ยว

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *