“สภากาชาดไทย” ปลูกป่าชายเลน วันจัดการภัยพิบัติอาเซียน-วันลดภัยพิบัติสากล

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย สภากาชาดไทย ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ปี 2562

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 ต.ค. 2562 ที่ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร พล.ท.นพ.อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2562

โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย และอาสากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรม

พล.ท.นพ.อำนาจ กล่าวว่า เนื่องด้วยวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันลดภัยพิบัติสากล (International Day for Disaster Risk Reduction: IDDR) สำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในภาคประชาชน และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมการรักษาระบบนิเวศชายฝั่งให้มีโครงการที่ปลอดภัยจากภัยพิบัติ รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบรรเทาภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *