“ทีโอที” ติวเข้มเยาวชนใช้สื่อดิจิทัล โปรโมตสินค้า-ท่องเที่ยวชุมชน “เบญจรงค์ดอนไก่ดี”

บมจ.ทีโอที เปิดโครงการ “TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” ดึงเยาวชนใช้สื่อออนไลน์โปรโมตสินค้า ท่องเที่ยว วัฒนธรรมในชุมชน สร้างความเข้มแข็งสู่ความยั่งยืน ที่หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2562 ที่หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” ประจำปี 2562 และพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ชุมชนหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ระหว่าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), เทศบาลตำบลดอนไก่ดี, วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร และวิสาหกิจชุมชนเบญจรงค์บ้านดอนไก่ดี เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการผลักดันนโยบายฯ และเป็นต้นแบบของการพัฒนาชุมชนด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล

โดยมี นายปรีชา มาลัยศิริรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้า ภาคกลาง บมจ.ทีโอที, นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ.ทีโอที, นายสุพจน์ พุกสุริย์วงค์ โทรศัพท์จังหวัดสมุทรสาคร, นางอุไร แตงเอี่ยม ประธานกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี พร้อมด้วยสมาชิก หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูอาจารย์ วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร และพนักงานเจ้าหน้าที่ บมจ.ทีโอที เข้าร่วมงาน

นายปรีชา กล่าวว่า ด้วนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) เป็นนโยบายที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคม โดยองค์ประกอบที่สำคัญคือ ประชาชนในยุคดิจิทัล จำเป็นต้องนำประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผลผลิต และสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อขยายความเข้มแข็งของเศรษฐกิจระดับชุมชนมากขึ้น บมจ.ทีโอที เป็นหนึ่งในหน่วยงานภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นความสำคัญของการพัฒนาชุมชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับชุมชนและเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังหลักของประเทศ

สำหรับโครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ เป็นหนึ่งในนโยบาย CSR ของบริษัทฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะฝึกเยาวชนในชุมชนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้เกิดการตื่นตัวในการใช้ดิจิทัล สื่ออินเทอร์เน็ต รวมถึงการผลิตสื่อต่าง ๆ เพื่อนำมาโปรโมทสินค้าชุมชน การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมของชุมชนให้เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ และนำไปสู่การซื้อสินค้าและกระตุ้นการท่องเที่ยวชุมชน ส่งผลให้เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น

ทั้งนี้ กลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เป็นชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นแห่งที่ 70 ของประเทศ โดยคัดเลือกเยาวชนในชุมชน จำนวน 23 คน เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *