ชาวประมงสมุทรสาคร ร่วมใจเก็บขยะในทะเล ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9

ชาวประมงสมุทรสาคร นำเรือประมงร่วมเก็บขยะจากทะเลเข้าสู่ฝั่ง พร้อมทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่วัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า)

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 3 ธ.ค. ที่บริเวณท่าเทียบเรือด้านหน้าพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า) หมู่ 2 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและกิจกรรมรักษ์ทะเล (การเก็บขยะทะเล) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายกำจร มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนกองทัพเรือ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

โดยชาวประมงใน จ.สมุทรสาคร ได้นำเรือประมงพื้นบ้าน เรือประมงพาณิชย์ มาช่วยกันเก็บขยะจากท้องทะเลนำกลับเข้าสู่ฝั่ง ส่งต่อให้กับรถขนขยะของเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก เพื่อนำไปดำเนินการกำจัดตามขั้นตอนกระบวนการต่อไป นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้รับมอบแม่พันธุ์ปูม้าปูไข่นอกกระดอง จากนายกมล ไกรวัตนุสสรณ์ ประธานชมรมศิษย์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เพื่อส่งต่อให้กับนายกฤตกร แซ่เอี๊ยบ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2561 เพื่อนำไปเพาะพันธุ์ในธนาคารปูม้า และร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำลงสู่แม่น้ำท่าจีน จำนวน 2 ล้านตัว ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมประมง

นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร กล่าวว่า ชาวประมงใช้แหล่งน้ำเป็นพื้นที่หลักในการประกอบอาชีพ มีทรัพยากรสัตว์น้ำเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิต ในอดีตอ่าวมหาชัยเป็นแหล่งรวมสัตว์น้ำที่สมบูรณ์สมกับคำว่าเมืองประมง แต่ในปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนแปลงของทุกสภาวะมีผลกระทบให้ปริมาณสัตว์น้ำลดลง มลภาวะสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้น ชาวประมงเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ประกอบกับทางสมาคมฯ เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้ำ และการฟื้นฟูอ่าวไทยให้มีศักยภาพสูงสุดเพื่อการเจริญพันธุ์ของสัตว์น้ำ จึงพร้อมกันดำเนินกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและเก็บขยะในทะเล พร้อมทั้งขอน้อมนำกิจกรรมนี้ ถวายเป็นพระราชกุศล รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *