“โยธาธิการและผังเมือง” เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น โครงการระบบป้องกันน้ำท่วม ชุมชนเมืองสมุทรสาครฯ

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความเหมาะสมฯ ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนเมืองสมุทรสาครและชุมชนต่อเนื่อง นำเสนอผลการศึกษา งานคันป้องกันน้ำท่วม 5 จุด และปรับปรุงคลองระบายน้ำ 9 สายคลอง

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 11 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมชั้น 3 อำเภอเมืองสมุทรสาคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และบริษัทที่ปรึกษา จัดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นโครงการ ครั้งที่ 1 (พื้นที่ชุมชนเมืองสมุทรสาครและชุมชนต่อเนื่อง) โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคกลาง ระยะที่ 1 

โดยมี นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุม มี น.ส.สุภัทรา ชัยเทวารัณย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองและบริษัทที่ปรึกษาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมการประชุม

นายพรเทพ เปรมทวี ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเหตุการณ์น้ำทะเลหนุนบริเวณ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร เป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาน้ำท่วมรุนแรงและมีมูลค่าความเสียหายสูง รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ทางกรมฯ ทำการศึกษาและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ชุมชนที่จำเป็นเร่งด่วนของ จ.สมุทรสาคร

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2562-2564 ในการดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียด ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคกลาง ระยะที่ 1 ซึ่งทางกรมฯ ได้คัดเลือกที่ปรึกษา คือ บริษัท วอเตอร์ ดีเว็ลลัฟเม็นท์ คอนซัลแท็นส์ กรุ๊ป จำกัด เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 2562 และสิ้นสุดในวันที่ 7 ธ.ค. 2563 รวมระยะเวลาดำเนินงาน 540 วัน

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานศึกษา สำรวจ และออกแบบแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสมุทรสาครและชุมชนต่อเนื่อง สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการและสอดคล้องกับสภาพชุมชน กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยความร่วมมือของจังหวัดสมุทรสาครและอำเภอเมืองสมุทรสาคร จึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นโครงการขึ้น เพื่อแนะนำโครงการ

โดยนำเสนอขอบเขตของการศึกษา ขั้นตอนการดำเนินโครงการ แนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากน้ำหลากและน้ำท่วมขังของพื้นที่ดำเนินการ รูปแบบระบบป้องกันน้ำท่วม และระบบระบายน้ำ รวมทั้งผลการออกแบบขั้นต้น พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชนในพื้นที่ นำกลับไปปรับปรุงและทำการสำรวจศึกษาในรายละเอียดต่อไป

ทั้งนี้ ทางกรมโยธาธิการและผังเมือง และบริษัทที่ปรึกษาฯ จะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมในครั้งนี้ไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสมุทรสาครและชุมชนต่อเนื่องที่มีความเหมาะสม สามารถดำเนินการได้จริงและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบขั้นต้น งานคันป้องกันน้ำท่วม ซึ่งมีอยู่ 5 จุด ได้แก่ ริมแม่น้ำท่าจีนบริเวณชุมชนท่าฉลอม, ริมแม่น้ำท่าจีนบริเวณวัดกำพร้า, ริมแม่น้ำท่าจีนบริเวณคลองกำพร้า, ริมคลองบางไผ่ไหม้ (1) และริมคลองสุนัขหอน 

รวมถึง งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ซึ่งมีอยู่ 9 สายคลอง ประกอบด้วย คลองบางไผ่ไหม้ (1), คลองบางไผ่ไหม้ (2), คลองกอไผ่, คลองเชิงกราน, คลองมณีรัตน์, คลองกำพร้า, คลองลัดป้อม, คลองจาก และคลองเจ๊กจุ่น 

ทั้งนี้ พื้นที่ศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดภาคกลาง ระยะที่ 1 มีจำนวน 8 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเมืองสมุทรสาคร และชุมชนกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร, ชุมชนบ้านโป่ง จ.ราชบุรี, ชุมชนบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา, ชุมชนเมืองสิงห์บุรี ชุมชนน้ำตาล และชุมชนบ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี และชุมชนพนัสนิคม จ.ชลบุรี

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *