สมุทรสาครจัดกิจกรรม “วันรวมน้ำใจสู่กาชาดฯ” ยอดบริจาคกว่า 3.2 ล้าน

ผวจ.สมุทรสาคร ประธานเปิดกิจกรรม “วันรวมน้ำใจสู่กาชาดฯ” ปี 2563 เปิดรับบริจาคเพื่อหารายได้สำหรับใช้ในการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ได้ยอดเงินรวม 3,248,660 บาท 

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 15 ม.ค. ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดสมุทรสาคร” โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ และนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นหน่วยงานของสภากาชาดไทยที่ปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์ของสภากาชาดไทย 6 ด้าน อันได้แก่ การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การพัฒนาและขยายบริการโลหิต รวมทั้งการรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ การรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย  การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ และการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน นับได้ว่าเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครมีภารกิจหลายด้านที่ต้องดำเนินการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครให้อยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืน

เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้จัดทำโครงการจัดหารายได้ขึ้น โดยกำหนดกิจกรรมระดมทุน “วันรวมน้ำใจส่กาชาดจังหวัดสมุทรสาคร” ประจำปี 2563 เพื่อหารายได้สำหรับใช้ในการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ร่วมบริจาคเงินให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับยอดเงินบริจาค เมื่อเวลา 12.10 น. เป็นจำนวนเงิน 3,248,660 บาท ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร ชื่อบัญชี “เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร” เลขที่บัญชี 712-0-09180-8  ผู้บริจาคมีความประสงค์ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี ติดต่อได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ 034-426803 มือถือ 081-8585355

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *