สมุทรสาครติวเข้มโรค “โควิด-19″ให้แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว

จังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมให้ความรู้ เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ให้มีความรู้ ในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน เป็นผู้กระจายข่าว ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 มี.ค. ที่บริเวณลานหลังคาโค้งต้นโพธิ์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมให้ความรู้ เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ให้กับแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) โดยมีแพทย์ พยาบาล ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวเข้าร่วมกิจกรรม

นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาครได้สร้างเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว เพื่อช่วยในการดําเนินงานสาธารณสุข โดยเฉพาะงานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคในชุมชนแรงงานต่างด้าว เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการดําเนินงานในชุมชน และได้มอบบทบาทหน้าที่สําคัญให้เป็นผู้กระจายข่าวสาธารณสุข ตลอดจนเผยแพร่ความรู้แก่ประชากรต่างด้าว ในเรื่องปัญหาสาธารณสุขและเฝ้าระวังโรคในชุมชนต่าง ๆ

และตามที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย และแนวโน้มที่จะพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จ.สมุทรสาคร เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจ มีแรงงานข้ามชาติย้ายถิ่นเข้ามาประกอบอาชีพเป็นจํานวนมาก ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีการแพร่ระบาดของโรคขยายไปในวงกว้าง

ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสาคร ตระหนักและให้ความสําคัญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นอย่างยิ่ง จึงได้การจัดอบรมให้ความรู้ เรื่องโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน และเป็นผู้กระจายข่าวสาธารณสุข ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการดำเนินงานในชุมชน

ทางด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ฝากไปยังแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว นำไปเผยแพร่ต่อพี่น้องแรงงานข้ามชาติให้ปฏิบัติร่วมกัน คือ ขอให้แรงงานข้ามชาติทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ของจังหวัดอย่างเคร่งครัด, ให้ดูแลตัวเองเมื่อเวลาออกจากบ้านหรือห้องพัก ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการพบปะสังสรรค์โดยให้งดเอาไว้ก่อน, ชุมชนและที่พักอาศัยที่แรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่ ให้ช่วยกันทำความสะอาดอย่าให้สกปรก,

รวมถึง ขอให้แรงงานข้ามชาติ รู้ว่าตอนนี้พวกเขาอาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินไทย ต้องยึดถือประเพณีอันดีงามของไทย เช่น การห้ามบ้วนน้ำลาย น้ำหมากลงพื้น นอกจากจะไม่สอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรมไทยแล้ว จะเป็นตัวการหนึ่งในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้มากขึ้น และสุดท้าย ขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวทุกคน ที่เสียสละในการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวด้วยกัน และทำให้เกิดประโยชน์กับแผ่นดินไทย

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *