รมต.สำนักนายก นำหน้ากาก 5,000 ชิ้น ถวายเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร สนองพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช

“เทวัญ ลิปตพัลลภ” รมต.สำนักนายกฯ ลงพื้นที่สมุทรสาคร ถวายหน้ากากอนามัย 5,000 ชิ้น สนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ที่ทรงห่วงใยพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายหน้ากากอนามัย เจลและแอลกอฮอล์ล้างมือ แด่เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งธรรมยุตนิกายและมหานิกาย ตามพระบัญชาของ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมด้วย นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายธงชัย ลืออดุลย์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายสมัคร ป้องวงษ์ ส.ส. สมุทรสาคร เขต 2 นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ และนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายเอกพร จุ้ยสำราญ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นางพัชรินทร์ พัดทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร นางยุวพร นวชาติกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนส่วนราชการ และพระเถรานุเถระ ประกอบด้วย เจ้าคณะอำเภอทั้ง 3 อำเภอ และเจ้าคณะตำบลทั้ง 19 ตำบลในจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธี

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของพระภิกษุสามเณร ตลอดจนประชาชนทั่วไป จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และสถานการณ์มลภาวะทางอากาศ โดยเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ทรงประทานพระวโรกาสให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าเฝ้า ทรงโปรดให้ไวยาวัจกรจัดกัปปิยภัณฑ์เท่าจำนวน 2 ล้านบาท เป็นทุนประเดิมสำหรับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดหาหน้ากากอนามัย ประทานแก่พระภิกษุสามเณร และประชาชนในชุมชนใกล้เคียงวัดทั่วประเทศ

สำหรับหน้ากากอนามัยที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำมาถวายในครั้งนี้ มีจำนวน 5,000 ชิ้น มูลค่า 50,000 บาท พร้อมเจลและแอลกอฮอร์ล้างมือ จำนวน 560 ขวด โดยถวายแด่พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร (มหานิกาย) เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง และถวายแด่พระรามัญมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร (ธรรมยุตนิกาย) เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม เพื่อนำไปมอบให้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และประชาชนต่อไป

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาตนได้เดินทางไปถวายหน้ากากอนามัยแล้วจำนวนกว่า 160,000 ชิ้น ทั่วประเทศ ทั้งนี้ สมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระปรารภสนับสนุนให้วัดซึ่งมีอยู่คู่ชุมชนทั่วประเทศเป็นศูนย์กลางแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อน หรือมีความเสี่ยงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดยไม่จำกัดสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา นอกจากนี้ ยังทรงมีพระดำริให้วัดที่มีศักยภาพสามารถช่วยเหลือชุมชนได้ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ โรงทาน เพื่อแจกจ่ายอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอีกด้วย

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *