ทช. เชิญชวนร่วมประชุมปฐมนิเทศ ‘กัลปพฤกษ์-พุทธสาคร’

กรมทางหลวงชนบท เตรียมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 งานสำรวจออกแบบถนนเส้น “กัลปพฤกษ์ – พุทธสาคร” พื้นที่ อ.กระทุ่มแบน 21 เม.ย. 60 นี้ ณ อบต.คลองมะเดื่อ ตั้งแต่ 09.00 – 12.00 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้กำหนดจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) งานสำรวจออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการส่วนต่อขยายถนนกัลปพฤกษ์ – ถนนพุทธสาคร ระหว่างวันที่ 21-22 เม.ย. 2560

เพื่อนำเสนอความสำคัญและความเป็นมาของโครงการ แนวทางและรูปแบบการพัฒนาโครงการ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง โดยแบ่งพื้นที่เป้าหมายออกเป็น 4 เวที ได้แก่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 1 เวที, กรุงเทพมหานคร ในเขตบางบอน 2 เวที, เขตบางแค และเขตหนองแขม 1 เวที

ในส่วนของเวที อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร จะจัดขึ้นในวันที่ 21 เม.ย. 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อบต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ทั้งนี้ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท ได้ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลต่างๆ ของโครงการ รวมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

สำหรับความเป็นมาของโครงการ เนื่องด้วย กรมทางหลวงชนบท คำนึงถึงความจำเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ปริมณฑลด้านทิศใต้ (จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสาคร) ควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่และเสริมสร้างโครงข่ายเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเส้นทางแนวใหม่ เชื่อมโยงระหว่าง ถ.กัลปพฤกษ์ กับ ถ.พุทธสาคร

กรมทางหลวงชนบท จึงได้ทำการว่าจ้างให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย บริษัท เอพซิลอน จำกัด บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ทำการสำรวจออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา และจะสิ้นสุดการศึกษาในเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งในการดำเนินโครงการ กรมทางหลวงชนบท เปิดให้ผู้ที่มีส่วนได้-ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางตั้งแต่กระบวนการศึกษา และออกแบบ เพื่อให้การพัฒนาโครงการนี้เกิดประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในระดับสูงสุด

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุม ติดต่อได้ที่ คุณอัจฉรา กลิ่นสุคนธ์ หรือ คุณวิทวัส ทิพย์ประสงค์ โทรศัพท์ 02-1363285, 081- 3985238

สาครออนไลน์ โดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *