“ส.ส.อนุสรี” เปิดโครงการ “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” ที่สมุทรสาคร

“อนุสรี ทับสุวรรณ” ส.ส.บัญชีรายชื่อ-โฆษก กมธ.แรงงาน เปิดโครงการ “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” จ.สมุทรสาคร ขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุกแก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 17 ก.ค. ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร น.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ โฆษกคณะกรรมาธิการการแรงงาน และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการ “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” โดยมี นายกันต์กวี ทับสุวรรณ ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน, นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน, น.ส.บุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม, นายนิรัตน์ ฐกูรบุตร แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร, นางพรสวรรค์ แสนใจยา ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.สมุทรสาคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

น.ส.อนุสรี กล่าวว่า ที่มาของการจัดโครงการ “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุกให้กับผู้ประกันตนในสถานประกอบการ และสนองตอบสภาพปัจจัยซึ่งประเทศไทย และทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นการให้ความรู้ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ที่ดีแก่ผู้ใช้แรงงาน ลดปัจจัยเสี่ยง ป้องกันโรค ด้วยการออกกำลังกาย การบริโภคอาหารที่สะอาด เป็นประโยชน์ เหมาะสม ถูกหลักอนามัย และมีการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งกายและใจ ผ่านหลักการ 3 H

ได้แก่ “Helping” การดูแลให้ลูกจ้างและผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน “Healthy” การส่งเสริมให้มีสุขภาพและป้องกันโรคให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน และ “Harmless” การดำเนินกิจกรรมเพื่อลดอันตรายและสร้างความปลอดภัยทั้งในการทำงาน และนอกเวลาการทำงาน ทั้งนี้ ตนต้องขอขอบคุณสำนักงานประกันสังคม และหน่วยงานทุกภาคส่วน ซึ่งมีส่วน ในการขับเคลื่อนให้ผู้ประกันตนหันมาดูแลในเรื่องสุขภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในชีวิตต่อไป

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้จัดให้มีการเสวนา ในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพในยุคชีวิตใหม่ (New Normal)” และมีการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร การจัดนิทรรศการด้านการฝึกอาชีพ ด้านการแพทย์ การฟื้นฟู จากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาคคนงาน ภาค 1 จังหวัดปทุมธานี การจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัยในการทำงานจากศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน การจัดกิจกรรมของสำนักงานประกันสังคมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยดำเนินการตามหลักการ Social distancing เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกด้วย

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *