“ปปส.ภาค 7” ประชุมขับเคลื่อนโครงการ “ตำบลมั่นคง พื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด ต.บางโทรัด”

สำนักงาน ปปส.ภาค 7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ตำบลมั่นคง พื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด ตำบลบางโทรัด” เน้นชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 ก.ค. ที่ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 5 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7 ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายธนากร คัยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7 (ปปส.ภาค 7) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการบำบัดรักษาโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) พื้นที่ ต.บางโทรัด ภายใต้โครงการ “ตำบลมั่นคง พื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด ตำบลบางโทรัด” โดยมี พ.ต.อ.ศุภชัย ศรสุคนแก้ว ผกก.สภ.บางโทรัด และ จ.อ.สุวิทย์ ฉ่ำคร้าม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.บางโทรัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เป็นโครงการต่อเนื่องภายใต้โครงการ “ตำบลมั่นคง พื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด ตำบลบางโทรัด” ซึ่งได้มีการเปิดปฏิบัติการเมื่อวันที่ 13 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้และแนวทางให้กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนใน ต.บางโทรัด ในมิติของการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง และเยียวยาแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติด เพื่อให้ลด ละ เลิกยาเสพติด ให้ความสำคัญในการดำเนินการค้นหาผู้เสพผู้ติดเพื่อเข้ารับการบำบัด และให้การดูแลช่วยเหลือหลังการบำบัด โดยการใช้กระบวนการชุมชนเป็นศูนย์กลาง หรือ Community Based Treatment and Care : CBTx ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการบำบัดฟื้นฟูและดูแลผู้ป่วยยาเสพติดภายใต้แนวคิด “ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”

โดยใช้กลไกผู้นำชุมชน ภาคประชาชน อาสาสมัครในพื้นที่ ชักชวน จูงใจ ให้ผู้ใช้ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่การบำบัดรักษา บูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคประชาสังคม รวมไปถึงครอบครัวและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือผู้ใช้และผู้เสพยาเสพติดในชุมชนแบบรอบด้าน ทั้งในด้านของสุขภาพ รวมไปถึงความช่วยเหลือต่าง ๆ เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด”

โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร (ศอ.ปส.จ.สค.) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองสมุทรสาคร (ศป.ปส.อ.เมืองฯ) สภ.บางโทรัด อบต.บางโทรัด รพ.สต.บางโทรัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสาคร รพ.วัดเกตุมดีศรีวราราม (รพ.สมุทรสาคร 2) บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำมหาชัย) ผู้นำหมู่บ้านชุมชนใน ต.บางโทรัด และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 60 คน

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *