“คุณหญิงกัลยา” ลงพื้นที่ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันสมุทรสาคร

“กัลยา โสภณพนิช” รมช.ศึกษาฯ ติดตามติดตามการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่ จ.สมุทรสาคร “ผู้ว่าฯ วีระศักดิ์” เสนอปัญหาเร่งด่วนรอแก้ไข 3 เรื่อง ทั้งอควาเรียม รถไฟวงเวียนใหญ่-มหาชัย และอาหารทะเลสด

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 9 ต.ค. ที่ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุม ติดตามรับฟัง และหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมหารือ

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำเสนอจุดเด่นและสภาพปัญหาอุปสรรค กิจกรรม/แนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย กิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 อาทิ งานเทศกาลไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร, งานบ้านแพ้ว แลนด์ ออฟ คอฟฟี่, งานสุด ๆ สมุทรสาคร Grand Sale ครั้งที่ 2, งาน Job Fair สมุทรสาคร, เทศกาลปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอม ฯลฯ

การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของจังหวัดสมุทรสาคร โดยเฉพาะสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) คือ มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว ซึ่งทางจังหวัดฯ ได้ส่งเสริมการเชื่อมโยงการตลาดและการนำผู้ผลิตสินค้า GI เข้าร่วมงานจำหน่ายสินค้า ณ สถานที่ต่าง ๆ พร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดงานกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว นอกจากนี้ ลำไยพวงทองบ้านแพ้ว ได้รับการขึ้นทะเบียน GI ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563

รวมถึง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งทางจังหวัดฯ ใช้กลไกการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 48 ครั้ง ออกประกาศหรือคำสั่ง จำนวน 68 ฉบับ มีผู้ป่วยสะสมรวมกัน 18 ราย ปัจจุบันรักษาหายหมดแล้ว รายสุดท้ายเมื่อ 10 เม.ย. 2563 และที่สำคัญมีพื้นที่กักกันโรค Local Quarantine จำนวน 5 แห่ง รองรับได้ 120 คน และโรงพยาบาลสนาม จำนวน 50 เตียง ส่วนในกลุ่มแรงงานต่างด้าวซึ่งมีจำนวนหลายแสนคน ก็ได้มีการจัดตั้งกลไกอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานต่างด้าว (อสต.) ทำงานเชิงรุก ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 1,000 คน 

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำเสนอสภาพปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่ 3 ประเด็นย่อย คือ 1. การซ่อมแซมศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) สมุทรสาคร ซึ่งปิดให้บริการเพื่อปรับปรุงในปี 2561 จนถึงปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ และมีปัญหาเรื่องการขอสนับสนุนงบประมาณ 2. การพัฒนาระบบการขนส่งทางราง สายวงเวียนใหญ่ – มหาชัย ซึ่งในปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรม ไม่สามารถให้บริการให้เต็มศักยภาพ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้บริการแก่ประชาชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ One Day Trip และ 3. อาหารทะเล ซึ่งมีปัญหาเรื่องของคุณภาพ ความสะอาด และปลอดภัย ซึ่งทางจังหวัดมีโครงการ “Seafood Good Fresh” เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค และเป็นการยกระดับมาตรฐานอาหารทะเลสดของจังหวัดสมุทรสาคร

ทั้งนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวชื่นชมในเรื่องการวางแผนกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยใช้กลไก อสต. ในแรงงานต่างด้าว ส่วนเรื่องอาหารทะเล ได้แนะนำให้ทางจังหวัดฯ ทำแคมเปญ “From Sea to Table” โดยเลือกอาหารทะเลประเภทหนึ่งให้เป็นจุดเด่นของจังหวัด เพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวโลก 

ส่วนเรื่องการปรับปรุงสถานีรถไฟมหาชัย ก็จะประสานกับกรุงเทพมหานคร การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวและการเดินทาง และประเด็นการซ่อมแซมศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำฯ ทางคณะทำงานจะนำไปศึกษาว่ามีแนวทางใดบ้างที่พอจะขอสนับสนุนงบประมาณได้ 

อนึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ลงวันที่ 13 ส.ค. 2563 โดยมีหน้าที่กำกับ ติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือเยียวยา และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่โดยเริ่มจากปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนเร่งด่วน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วทันเหตุการณ์ โดยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ รับผิดชอบ 3 จังหวัด ได้แก่ราชบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *