สมุทรสาคร คิกออฟฉีดวัคซีนไข้หวัดฟรี ให้ผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร เปิดโครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี แก่ผู้ประกันตนวัย 50 ปีขึ้นไป ตามมาตรา 33 และ 39 จำนวนกว่า 3 หมื่นรายตามนโยบาย “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน”

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 ต.ค. ที่ห้องประชุมพระนรราชจำนง ชั้น 7 ตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลสมุทรสาคร นายนิรัตน์ ฐากูรบุตร แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานโครงการ “วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อผู้ประกันตนวัย 50 ปี” ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นางพรสวรรค์ แสนใจยา ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร, นางอัธยา อ่ำหนองโพ จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร, นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร รวมถึงผู้แทนหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร สถานประกอบการ โรงพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม และผู้ประกันตนเข้าร่วมโครงการฯ 

ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ด้วย รมว.แรงงาน มอบนโยบายปลัดกระทรวงแรงงานและเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม ให้แรงงานเข้าถึงระบบหลักประกันสังคม โดยปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ ตามนโยบาย “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ประกอบกับทางองค์กรอนามัยโลก ได้แนะนําให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อลดขั้นตอนการคัดกรองวินิจฉัยผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดจํานวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ ในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป (กลุ่มเสี่ยง) ซึ่งมีจํานวนกว่า 2 ล้านคน โดยได้ออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ฉบับที่ 3 ลงในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป

สำหรับการจัดงานตามโครงการ “วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อผู้ประกันตนวัย 50 ปี” มีกิจกรรมการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป การบรรยายและการจัดนิทรรศการให้ความรู้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตนรับทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครมีผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มาตรา 33 จำนวน 28,304 ราย และมาตรา 39 จำนวน 6,380 ราย รวม 34,684 ราย ทั้งนี้ มีกำหนดการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในปี 2563 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธ.ค. 2563 และในปี 2564 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. ถึง 31 ส.ค. 2564  

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *