ประชาชนสมุทรสาคร ประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

กลุ่มประชาชนปกป้องสถาบันจากทั้ง 3 อำเภอในจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ให้สังคมไทยเกิดความสงบ สันติ และสามัคคี

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 22 ต.ค. กลุ่มประชาชนปกป้องสถาบัน พื้นที่อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ประมาณเกือบ 200 คน รวมตัวกันที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร เพื่อแสดงออกและประกาศเจตนารมณ์ในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย โดยมีนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นผู้รับหนังสือประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว นอกจากนี้ ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอบ้านแพ้ว ก็มีการประกาศเจตนารมณ์เช่นเดียวกัน

จากนั้นเวลา 13.00 น.  กลุ่มประชาชนปกป้องสถาบันของทั้ง 3 อำเภอ ในจังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ  300 คน ได้มารวมกันที่หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และปฏิญาณตนพร้อมกันเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณว่า “เราคนไทย ต้องรู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์, เราคนไทย ต้องปฏิบัติตน อยู่ในกรอบของกฎหมาย และยึดหลักความสงบ ความสันติ และรู้รักสามัคคี, เราคนไทย ต้องปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยชีวิต”

จากนั้น ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จบแล้ว นายอุดม กันม่วง ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสมุทรสาคร เป็นตัวแทนกลุ่มประชาชนปกป้องสถาบันสมุทรสาคร ยื่นประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กับนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อแสดงจุดยืนในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ 

สำหรับการประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ มีใจความว่า จากสภาพความแตกแยกขัดแย้งทางความคิดของสังคมไทยในปัจจุบัน และต่อเนื่องถึงความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง และการกระทำที่ไม่เป็นผลดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ จึงขอให้ทุกคนได้ร่วมกันปกป้องและรักษาสถาบันสำคัญของชาติ และให้ยึดมั่นในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยให้เทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม เพื่อให้สังคมไทยเกิดความสงบ สันติ และความสามัคคี    

ชาวจังหวัดสมุทรสาครทุกคนอยากเห็นสังคมไทยกลับมาเป็นสังคมแบบเดิม คือสังคมแห่งรอยยิ้ม สังคมแห่งมิตรภาพ สังคมแห่งความเอื้ออาทร ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก ซึ่งการกระทำให้สังคมเกิดความสมานฉันท์ และมีรอยยิ้มได้นั้น พวกตนทุกคนมีความหวังและปรารถนาเป็นอย่างยิ่งว่าจะให้เกิดขึ้นโดยเร็ว การมารวมตัวกันประกาศเจตนารมณ์ฯ ครั้งนี้ จึงมุ่งมั่นแสดงจุดยืนของชาวจังหวัดสมุทรสาคร ที่จะทำให้สังคมของประเทศไทยเกิดสิ่งที่ทุกคนอยากเห็น คือ ทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วน เกิดความรัก ความหวงแหน และพร้อมที่จะปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต แล้วทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทย รู้คุณแผ่นดินเกิด โดยเฉพาะรู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *