“สุชาติ” เยือนสมุทรสาคร รณรงค์แรงงานภาคอิสระ สมัคร “ประกันสังคม” มาตรา 40

รมว.แรงงาน “สุชาติ ชมกลิ่น” เปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “ประกันสังคมมาตรา 40 @ สมุทรสาคร” รณรงค์ให้แรงงานนอกระบบ – ภาคอิสระ ได้รับหลักประกันที่มีความมั่นคงในชีวิต

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 9 พ.ย. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “ประกันสังคมมาตรา 40 @ สมุทรสาคร” โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน, นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน, นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ภาคเอกชน และผู้ประกันตน เข้าร่วมงาน ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ต.นาดี อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่สังคมสูงวัย ตนจึงได้มาเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมจัดขึ้น เพื่อรณรงค์และเชิญชวนให้แรงงานนอกระบบหรือแรงงานภาคอิสระได้รับหลักประกันที่มีความมั่นคงในชีวิต ซึ่งกระทรวงแรงงานตระหนักดีว่า แรงงานภาคอิสระ เป็นกลุ่มกำลังแรงงานที่สำคัญส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ หากมีความมั่นคงในชีวิต ทำให้เกิดความมั่นใจในการทำงานและการดำเนินชีวิต ย่อมส่งผลทางบวกต่อระบบเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประเทศ ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติโดยรวม

ซึ่งในการดำเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “ประกันสังคมมาตรา 40 @ สมุทรสาคร” ภายใต้กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ เครือข่ายผู้นำชุมชน พ่อค้า แม่ค้า นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ที่มาร่วมโครงการให้สามารถรับรู้ และเผยแพร่สิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ที่ได้รับตามความคุ้มครองทั้ง 3 ทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นกรณีทดแทนการขาดรายได้จากการเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร รวมทั้งเงื่อนไขของการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้สมาชิกกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ได้รับทราบและนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไป อีกทั้งให้แรงงานภาคอิสระตัดสินใจสมัครเพื่อเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากระบบประกันสังคมมาตรา 40 เพิ่มมากขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *