สมุทรสาครมอบประกาศนียบัตร อสต. เฝ้าระวังโควิด-19 ระลอกที่ 2

จังหวัดสมุทรสาคร มอบประกาศนียบัตรแก่แรงงานต่างด้าวผ่านการอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) เพื่อเฝ้าระวังโควิด-19 ระลอกที่ 2 เป็นตัวแทนดูแล-ติดต่อประสานงานด้านสุขภาพในแรงงานต่างด้าว

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 17 พ.ย. ที่ห้องประชุมแสงสุขเอี่ยม ชั้น 6 โรงพยาบาลนครท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว หรือ อสต. โดยมี นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน, นพ.พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย, นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร, นพ.ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึง หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และ อสต. ผู้ผ่านการอบรมฯ เข้าร่วมพิธี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ด้วยจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง การอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) สำหรับสถานประกอบการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ลงวันที่ 2 ก.ย. 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดระลอกที่ 2 โดยกำหนดให้สถานประกอบการทุกแห่งที่มีแรงงานต่างด้าวจัดให้มี อสต. ในสัดส่วน 1 คน ต่อแรงงานต่างด้าวไม่เกิน 100 คน เพื่อเป็นตัวแทนในการดูแลและติดต่อประสานงานด้านสุขภาพในแรงงานต่างด้าว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดทำโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ 2564 โดยให้โรงพยาบาลสมุทรสาคร จัดอบรม อสต. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและให้ความสำคัญกับโรคโควิด-19 และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนเองในการป้องกันโรคฯ โดยมีผู้ผ่านการอบรมและเข้ารับประกาศนียบัตร จาก 172 สถานประกอบการ แบ่งเป็น 2 หลักสูตร คือ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว หลักสูตร 40 ชั่วโมง จำนวน 178 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว สู้ COVID-19 หลักสูตร 6 ชั่วโมง จำนวน 320 คน

นอกจากนี้ ได้มีการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 โดยสุ่มตรวจในหอพักต่างด้าว 18 ตำบล มีผู้ได้รับการตรวจโดยเก็บตัวอย่างจากน้ำลาย (Saliva) จำนวน 1,565 ราย ผลการตรวจไม่พบเชื้อ รวมทั้งมีการสร้างแกนนำต่างด้าวตาวิเศษส่องโควิด-19 ในชุมชนต่างด้าว โดยรายงานผู้ที่สงสัยติดเชื้อผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” และ “อสต. ออนไลน์” เพื่อแจ้งสถานการณ์และเฝ้าระวังโรคในชุมชนต่างด้าว

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *