สมุทรสาครจัดงานนัดพบแรงงาน Co-Payment สําหรับผู้จบการศึกษาใหม่

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ประธานเปิดงานงานนัดพบแรงงาน Co-Payment ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สําหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 23 พ.ย. ที่ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จ.สมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานนัดพบแรงงาน Co-Payment  ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สําหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี นางอัธยา อ่ำหนองโพ จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย และภาคเอกชนเข้าร่วมงาน

จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2563 อนุมัติโครงการ ส่งเสริมการจ้างงานใหม่ ผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทํา รวมถึงช่วยเหลือนายจ้างหรือสถานประกอบการ ให้สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

โดยรัฐบาลให้การอุดหนุนเงินค่าจ้าง จํานวนร้อยละ 50 ของเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี จํานวน 260,000 อัตรา  สำหรับจังหวัดสมุทรสาครมีเป้าหมาย 5,620 อัตรา เพื่อดําเนินการใน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมนัดพบแรงงาน Co-Payment และกิจกรรมควบคุมและติดตามผลการดําเนินโครงการฯ โดยคณะทํางานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สําหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน

เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดสมุทรสาคร จึงจัดงานนัดพบแรงงาน Co-Payment เพื่อให้นายจ้างหรือสถานประกอบการ ผู้จบการศึกษาใหม่ ผู้ว่างงาน ได้พบปะสัมภาษณ์งานกันทันที และเพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงานมากขึ้น โดยการจัดงานครั้งนี้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่ที่ยังไม่มีงานทํา อายุไม่เกิน 25 ปี มีวุฒิการศึกษา ม.6, ปวช., ปวส.และปริญญาตรี รวมถึงผู้ว่างงานทั่วไปด้วย และ นายจ้างหรือสถานประกอบการที่อยู่ในระบบประกันสังคม

โดยมีนายจ้างหรือสถานประกอบการเข้าร่วมรับสมัครงาน จํานวน 60 บริษัท เป็นบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ จํานวน 50 บริษัท และยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 10 บริษัท มีตําแหน่งงานว่างกว่า 1,500 อัตรา นอกจากนี้ยังมีตําแหน่งงานว่างรองรับในระบบ “ไทยมีงานทํา” กว่า 20,000  อัตรา รวมถึงหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ตามภารกิจ ได้แก่ การเข้าระบบประกันสังคม การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การให้คําปรึกษาด้านแรงงาน และการประกอบอาชีพ  ซึ่งผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่  www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com หรือสอบถามและลงทะเบียนที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ 034-836223-25 ต่อ 101-102, 104-105

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *