หารือผู้ประกอบการตลาดกลางกุ้งฯ ค้าขายแบบ New Normal รับเปิดตลาดอีกครั้ง

รองผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เผย 2 มาตรการคุมระบบตลาด คุมคนที่พักอาศัย ชี้ชะตาเปิดตลาดกลางกุ้งฯ ค้าขายภายใต้รูปแบบ New Normal

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 22 ม.ค. 64 ที่ตลาดทะเลไทย ต.ท่าจีน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ได้มีการจัดประชุมหารือร่วมกันถึงการวางแนวทางในการเปิดตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้ประกอบการแพกุ้ง แพปลา ในตลาดกลางกุ้งฯ และตลาดทะเลไทย กว่า 70 คน หารือร่วมกับทางจังหวัดสมุทรสาคร มีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงปลัดจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร รอง ผอ.กอ.รมน.จว.สมุทรสาคร และรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

นายธีรพัฒน์ เปิดเผยว่า การประชุมในครั้งนี้ เป็นเพียงการชี้แจงเพื่อต้องการให้ผู้ประกอบการทั้งในตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร และตลาดทะเลไทยนั้น ได้มีการหารือร่วมกันที่จะกำหนดกติกาหรือมาตรการสำคัญ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้แก่บุคคลภายนอกจังหวัดสมุทรสาคร ประการแรก คือ เรื่องระบบการปฏิบัติงานในตลาดกลางกุ้งฯ  หรือแนวทางในการค้าขายเมื่อเปิดตลาดที่ต้องเป็นไปภายใต้รูปแบบ New Normal ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งทางจังหวัดฯ ต้องการให้ผู้ประกอบการในตลาดเป็นคนวางมาตรเอง เนื่องจากตลาดแต่ละแห่งนั้นก็จะมีรูปแบบการค้าขายที่ไม่เหมือนกัน หากผู้ประกอบการกำหนดแนวทางมาให้จังหวัดพิจารณา ก็จะได้ตรงกับสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ ๆ ทำการค้าขายกันอยู่ในปัจจุบัน

โดยสิ่งที่จะต้องดำเนินการอย่างชัดเจน และไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ เช่น เรื่องของสุขอนามัยบุคคลใส่แมสก์ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของทุกคนที่เข้ามาในตลาดกลางกุ้ง ใช้เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ มีการทำความสะอาดพื้นที่หลังการขาย เป็นต้น แต่ที่ต้องคุมเข้มคือ การคุมคนที่เข้ามาซื้อ หรือที่นำสินค้าจากบ่อมาขายจะมีวิธีการใดที่ยืนยันได้ว่าปลอดจากเชื้อโควิดหรือเคยได้รับการตรวจโควิดมาแล้ว การคัดวัตถุดิบโดยไม่ถอดแมสก์ การกั้นช่อง จัดลำดับคิวผู้เข้าซื้อ วิธีการลดการสัมผัส การปฏิบัติงานโดยมีระยะห่าง และการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยรวมถึงการป้องกันเชื้อโรคตั้งแต่คนจนถึงรถขนถ่ายสัตว์น้ำ เป็นต้น

ทั้งหมดนี้จะมีวิธีการทำอย่างไรให้เป็นไปภายใต้มาตรการของสาธารณสุข ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ประกอบการ (เจ้าของแพ) หรือแรงงานในตลาดกลางกุ้ง รวมถึงผู้ที่เข้ามาซื้อขายด้วย แต่ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคคลภายนอกที่ซื้อสินค้าจากตลาดกลางกุ้งไปบริโภคต่อ และยังจะเป็นการเรียกชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสาคร ในการเป็นเมืองแห่งอาหารทะเล Hub of Seafood ให้กลับคืนมาอีกด้วย

ส่วนประการที่ 2 คือ เรื่องของการคุมคนที่พักอาศัย ในหอพักของตลาดกลางกุ้ง ซึ่งพบว่ามีประชากรอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่นมากเกินไป ดังนั้นจะทำอย่างไรเพื่อกระจายคนไม่ให้อาศัยอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการพักอาศัยในหนึ่งห้องต้องไม่อยู่กันอย่างแออัด ซึ่งทางเจ้าของหอพัก รวมถึงเจ้าของสถานประกอบการ จะต้องมีส่วนร่วมในการคิดหาทางที่จะนำแรงงานต่างด้าวในแต่ละห้องที่มีจำนวนมากเกินไป กระจายตัวออกมา

โดยได้ขอให้เจ้าของสถานประกอบการแต่ละแห่ง ที่มีแรงงานต่างด้าวพักอาศัยอยู่ในตลาดกลางกุ้ง ไปสำรวจว่าตนเองมีลูกจ้างอยู่กี่คน และพักอยู่ห้องละกี่คน หากห้องไหนมีคนอยู่อย่างแออัดเกินไป จะมีวิธีการขยับขยายอย่างไร พร้อมกันนี้ก็จะได้มอบหมายให้นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เข้าไปตรวจสอบอีกทางหนึ่งด้วย รวมถึงเรื่องของการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบที่พักอาศัย และภายในห้องก็ต้องมีมาตรการควบคุมเพิ่มมากขึ้น

การประกาศเปิดตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร ไม่ใช่เรื่องยากแต่ที่ยากกว่าคือถ้าเปิดแล้วจะทำอย่างไรให้คนอื่นเชื่อมั่นและมั่นใจว่า ตลาดกลางกุ้งฯ มีความปลอดภัยจริง แล้วกลับมาซื้อขายสินค้าที่ตลาดกลางกุ้งฯ กันอีกครั้ง หรือซื้อสินค้าจากตลาดกลางกุ้งไปบริโภคต่อ ดังนั้นมาตรการทั้ง 2 อย่างที่กล่าวข้างต้นคือ การคุมระบบตลาดให้ได้มาตรฐานภายใต้มาตรการ New Normal และคุมคนที่พักอาศัยให้อยู่กันอย่างถูกสุขลักษณะ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก และมีผลต่อตลาดกลางกุ้งฯ ที่จะได้กลับมาเปิดทำการค้าขายอย่างเต็มรูปแบบกันอีกครั้ง

ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นการบ้านที่สำคัญว่า เราจะทำกันในรูปแบบไหน และเมื่อได้รูปแบบที่ชัดเจนแล้วก็ให้ส่งตัวแทนไปนำเสนอต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา ซึ่งถ้าช้ากว่าวันที่ 26 หรือ 27 ม.ค. 64 ก็อาจจะต้องเลื่อนการเปิดไปอีกเล็กน้อยตามวันและเวลาที่เหมาะสม

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *