ทางหลวงชนบทสำรวจออกแบบ ถนนกระทุ่มแบน-บ้านแพ้ว รับปริมาณจราจรสูงเชื่อมสองอำเภอ

กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมปฐมนิเทศ โครงการสำรวจและออกแบบถนนสาย สค.3011 ขยายเส้นทางรับปริมาณการจราจร เชื่อมอำเภอบ้านแพ้ว-กระทุ่มแบน

วันนี้ (25 ต.ค.) เวลา 10.00 น. ที่ภัตตาคารนิวรสทิพย์ ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายอาวุธ วิเชียรฉาย ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) และการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings โครงการสำรวจและออกแบบถนนสาย สค.3011 แยก ทล.375 – บ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมีนายแก่นวิทย์ วงศ์ชูศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร นายจิรานุวัฒน์ จันทร์จร ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบทาง กรมทางหลวงชนบท นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ รองนายก อบจ.สมุทรสาคร รวมถึงผู้แทนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจจากงานจราจร สภ.กระทุ่มแบน และประชาชนเข้าร่วมการประชุม

เนื่องด้วยคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดสมุทรสาคร มีมติขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางสาย สค. 3011 แยก ทล.375 – บ.กระทุ่มแบน อ.บ้านแพ้ว และ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณจราจรจำนวนมาก โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ ประกอบกับช่วงเทศกาลที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นบนถนนสายหลัก ประชาชนมักใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นทางเสี่ยง ทางลัด ส่งผลให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งกรมทางหลวงชนบทเห็นว่าถนนสายทางดังกล่าวมีศักยภาพที่จะพัฒนามาตรฐานทางให้เป็นทางลัด ทางเลี่ยงระหว่างอำเภอ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมกับทางหลวงอย่างสมบูรณ์ สามารถรองรับปริมาณจราจรในปัจจุบันและอนาคต ช่วยให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีลักษณะงานที่มีความชับช้อน เช่น งานสำรวจและออกแบบด้านงานทาง ซึ่งต้องออกแบบจุดเชื่อมทางแยกกับถนนสายหลักของกรมทางหลว งหรือจุดตัดกับโครงข่ายระบบคมนาคมอื่น ตลอดจนคัดเลือกแนวสายทางใหม่โดยจะต้องมีการศึกษาผลกระทบต่อชุมชน และต้องมีการเวนคืนพื้นที่ประชาชนเพื่อให้ได้เขตทางและแนวสายทางใหม่ที่เหมาะสม ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล และความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทาง งานสำรวจ วิเคราะห์และคาดการณ์เพื่อแก้ปัญหาด้านการจราจร รวมไปถึงงานออกแบบโครงสร้างสะพานบริเวณทางแยกต่างระดับหรืองานออกแบบโครงสร้างอื่น ๆ

ดังนั้น สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท จึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ ประกอบด้วย บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด และบริษัท ไฟนอล ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ ดำเนินการสำรวจและออกแบบถนนสายดังกล่าว โดยมีจุดเริ่มต้นสายทางเชื่อมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 375 อ.บ้านแพ้ว และจุดสิ้นสุดสายทางเชื่อมถนนสุคนธวิท อ.กระทุ่มแบน ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา 1 จังหวัด คือ จ.สมุทรสาคร 2 อำเภอ ได้แก่ อ.บ้านแพ้ว และ อ.กระทุ่มแบน 3 ตำบล ได้แก่ ต.สวนสัม ต.หลักสาม และ ต.ตลาดกระทุ่มแบน ระยะทางรวมประมาณ 15 กม. 

โดยประโยชน์ที่จะได้รับ คาดว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชน เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับประชาชน เกิดการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง เพราะชุมชนมีการขยายตัวของระบบธุรกิจท้องถิ่น ธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลาง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ที่สำคัญยังช่วยให้เดินทางขนส่ง และท่องเที่ยวมีความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น

ทั้งนี้ การดำเนินงานรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่โครงการ เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้และเกิดความเข้าใจในโครงการ และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมคิดร่วมแสดงความคิดเห็นให้ข้อแนะนำและข้อเสนอแนะ อันจะนำไปสู่การพัฒนาโครงการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ โดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการศึกษาในขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการ ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประซาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างทั่วถึง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาประกอบการศึกษาออกแบบให้มีประสิทธิภาพ และมีผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *