สมุทรสาครลงพื้นที่ตรวจประเมินความพร้อม ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย ก่อนเปิดเทอม 1 พ.ย. นี้

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับรักษาการศึกษาธิการจังหวัดฯ นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร และคณะ ร่วมตรวจประเมินความพร้อมก่อนการเปิดแบบ On-site ในวันที่ 1 พ.ย. 64 ที่ ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย

วันนี้ (28 ต.ค.) เวลา 09.00 น. นายสรชัย หลำสาคร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สมุทรสาคร พร้อมด้วย น.ส.จุฑารัตน์ ศรีนวลปาน รองศึกษาธิการจังหวัดฯ รักษาการศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) สมุทรสาคร นายณภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร และคณะกรรมการตรวจพิจารณาและประเมินความพร้อมการเปิดสถานศึกษาทุกสังกัดใน จ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจประเมินโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร เพื่อตรวจประเมินความพร้อมก่อนการเปิดแบบ On-site หรือการเดินทางมาเรียนที่โรงเรียน ในวันที่ 1 พ.ย. 64 

สำหรับมาตรการการเปิดเรียนของสถานศึกษาทุกสังกัดใน จ.สมุทรสาคร ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หากสถานศึกษาจะเปิดการเรียนแบบ On-site แบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีที่ 1 สถานศึกษาที่มีนักเรียนหรือนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ต้องผ่านการประเมินความพร้อมผ่านระบบ Thai Stop COVID Plus (TSC+) รายงานการติดตามประเมินผลผ่านระบบ MOE COVID และปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 20 ก.ย. 64 อย่างเคร่งครัด รวมถึงครู บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ต้องฉีดวัคซีนครบถ้วนตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 นักเรียนหรือนักศึกษาต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ได้รับการสุ่มตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK ในสถานศึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT โดยเคร่งครัด

ส่วนกรณีที่ 2 สถานศึกษาที่มีนักเรียนอายุต่ำกว่า 12 ปี หากจะเปิดเรียนแบบ On-site จะต้องดำเนินการเหมือนกรณีที่ 1 แต่ที่เพิ่มเติม คือ นักเรียนที่มีผู้ปกครองและบุคคลในบ้านต้องได้รับวัคซีนครบถ้วนตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครกำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด อีกทั้งยังมีการประเมินอีก 6 มิติ  ได้แก่ 1. ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค 2. การเรียนรู้ 3. การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส 4. สวัสดิภาพและการคุ้มครอง 5. นโยบาย 6. การบริหารการเงิน ทั้งนี้ หากสถานศึกษาผ่านการประเมิน ก็สามารถเปิดเรียนแบบ On-site ได้ แต่ถ้ายังไม่ผ่านก็ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และประเมินซ้ำจนกว่าจะผ่านหลักเกณฑ์ทั้งหมด โรงเรียนจึงจะสามารถเปิดเรียนได้

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *