ผู้ว่าฯ ณรงค์ มอบกำนัน-ผญบ. อำเภอเมืองสมุทรสาคร ชูธง “หมู่บ้าน ชุมชนปลอดเชื้อโควิด-19”

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มอบธงแสดงสัญลักษณ์ให้กับหมู่บ้าน ชุมชน ปลอดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ 116 หมู่บ้าน “กำนันเวชยันต์” ต.บางโทรัด รับมอบธง “ตำบลปลอดโควิดฯ” ทั้ง 10 หมู่บ้าน

วันนี้ (3 ธ.ค.) ที่ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานมอบธงแสดงสัญลักษณ์ ตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้าน ชุมชนปลอดเชื้อโควิด-19 แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยมี นายอาวุธ วิเชียรฉาย ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร, นายณภัทร์ เอมอ่อน นายอําเภอเมืองสมุทรสาคร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมพิธี

สำหรับการมอบธงแสดงสัญลักษณ์ดังกล่าว เป็นการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในพื้นที่ 15 ตำบล 116 หมู่บ้านของอำเภอเมืองสมุทรสาคร ทุก 15 วัน ตั้งแต่ 15-29 พ.ย. ที่ผ่านมา จำแนกออกเป็น หมู่บ้านปลอดโควิด-19 (ธงสีฟ้า) ไม่พบผู้ติดเชื้อมาแล้ว 14 วัน จำนวน 69 หมู่บ้าน, หมู่บ้านเฝ้าระวังโควิด-19 (ธงสีเหลือง) พบผู้ติดเชื้อมาแล้ว 8-14 วัน จำนวน 20 หมู่บ้าน

และหมู่บ้านควบคุมโควิด-19 (ธงสีแดง) พบผู้ติดเชื้อในรอบ 1-7 วันที่ผ่านมา จำนวน 27 หมู่บ้าน นอกจากนี้ยังได้มอบธงแสดงสัญลักษณ์ ตำบลไม่มีโควิด-19 (ธงสีขาว) ให้กับนายเวชยันต์ รักประเทศ กำนันตำบลบางโทรัด จากผลงานหมู่บ้านชุมชนปลอดโควิด-19 มากที่สุดทั้งหมด 10 หมู่บ้านด้วย ซึ่งพบว่าในแต่ละวันพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร ไม่เกิน 25 คนต่อวัน ซึ่งมีแนวโน้มที่ลดลง

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของอําเภอเมืองสมุทรสาคร มีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีจํานวนผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายเปิดประเทศ โดยได้กําหนดพื้นที่นําร่องการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ และผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ

รวมถึงข้อสั่งการของจังหวัดสมุทรสาคร มีแนวทางการในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการบริหารจัดการตนเอง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการเปิดประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล

ซึ่งอําเภอเมืองสมุทรสาคร ได้ดําเนินการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน ชุมชนปลอดเชื้อโควิด-19 อย่างเป็นรูปธรรม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหมู่บ้าน ชุมชนของอําเภอเมืองสมุทรสาคร จะได้รับธงสีฟ้า คือปลอดเชื้อโควิด-19 ทั้งอําเภอ หมู่บ้านใดที่ยังได้รับธงสีเหลืองหรือสีแดง ก็ขอให้ยกระดับในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมมิให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มในหมู่บ้านชุมชน ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้รวมกันทํางานเพื่อ “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข” ให้พี่น้องประชาชน และฝากให้ดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อทุกคนจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *