หลายโรงเรียนสมุทรสาคร ประกาศสอนออนไลน์ 4-7 ม.ค. หวั่นโควิดระบาดหลังช่วงปีใหม่

หลายสถานศึกษาในสมุทรสาคร ประกาศงดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ เปลี่ยนเป็นออนไลน์ ระหว่าง 4-7 ม.ค. 65 ตามมาตรการป้องกัน-ควบคุมแพร่ระบาดโรคโควิด-19 หลังช่วงเทศกาลปีใหม่

เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีหนังสือแจ้งเวียนขอความเห็นชอบคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ในการกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยให้หน่วยงานทางการศึกษาดำเนินการภายหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ได้แก่

1. บุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับการคัดกรองประวัติการเดินทางไปต่างจังหวัดแบบออนไลน์ (Online) ทุกคน และสอนออนไลน์ในวันที่ 4-7 ม.ค. 65 ส่วนผู้ที่เดินทางไปภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออก ให้สอนออนไลน์ หรือ Work From Home จำนวน 14 วัน (วันที่ 3-16 ม.ค. 65) หากในช่วงเทศกาลปีใหม่อาศัยอยู่ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และจังหวัดที่มีผู้ป่วยจำนวนน้อย ให้มาสอนออนไซต์ (On-site) ได้ในวันที่ 10 ม.ค. 65 โดยก่อนมาสอนให้ตรวจ ATK และหากผลเป็นลบสามารถสอนออนไซต์ได้ ร่วมกับปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด

2. นักเรียนและผู้ปกครองต้องได้รับการคัดกรองประวัติการเดินทางไปต่างจังหวัดแบบออนไลน์ทุกคน และเรียนออนไลน์ในวันที่ 4-7 ม.ค. 65 บุคคลที่เดินทางไปยังพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออก ให้ดำเนินมาตรการเรียนออนไลน์หรือ Work From Home จำนวน 14 วัน (วันที่ 3-16 ม.ค. 65) หากในช่วงเทศกาลปีใหม่อาศัยอยู่ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และจังหวัดที่มีผู้ป่วยจำนวนน้อย สามารถมาเรียนออนไซต์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 65 พร้อมทั้งตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียนโดยสถานศึกษาทุกคน และดำเนินการร่วมกับมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด  

ขณะเดียวกัน นายชาติชาย ขันทำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้บริหารทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแจ้งมาตรการให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการตามข้อแนะนำของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ภายหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า หลายสถานศึกษาใน จ.สมุทรสาคร ได้ออกประกาศให้นักเรียนหรือนักศึกษาเข้าเรียนในรูปแบบออนไลน์ เช่น โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ 4-7 ม.ค. 65 จากนั้นจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไซต์ แบ่งเป็นกลุ่ม A และกลุ่ม B สลับมาเรียนตามปฏิทินเดิมของทางโรงเรียน ตั้งแต่ 10 ม.ค. 65 เป็นต้นไป ยกเว้นนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เดินทางไปภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออก ให้เรียนในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่ 4-14 ม.ค. 65 รวมถึงทุกคนที่จะมาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไซต์ที่โรงเรียนจะต้องตรวจ ATK ก่อนมาโรงเรียนไม่เกิน 2 วันก่อนเข้าโรงเรียน

ส่วน โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ หยุดเรียนแบบเรียนที่โรงเรียนและปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์สำหรับนักเรียนทุกคน ตั้งแต่วันที่ 4-7 ม.ค. 65 โดยจะกลับมาใช้รูปแบบการเรียนแบบสลับกลุ่มเรียนในวันที่ 10 ม.ค. 65 สำหรับนักเรียนกลุ่มที่ 1 และในวันที่ 17 ม.ค. 65 สำหรับนักเรียนกลุ่มที่ 2 รวมถึงให้นักเรียนส่งผลตรวจหาเชื้อด้วย ATK ให้กับครูที่ปรึกษาก่อนหน้าวันเรียน 1 วัน

ขณะที่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ก็ได้ให้ครูผู้สอน Work from home จัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมอื่นในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กโทรนิกส์ ณ ที่พักอาศัยปัจจุบันเท่านั้น ในกรณีมีงานราชการเร่งด่วนที่ต้องมอบหมายให้ปฏิบัติ สามารถเดินทางมาถึงวิทยาลัยฯ ภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง ตั้งแต่ 4-14 ม.ค. 65 และวิทยาลัยฯ จะเปิดเรียนในรูปแบบออนไซต์ โดยสลับแบ่งกลุ่มเรียนตามเดิม ในวันที่ 17 ม.ค. 65 เป็นต้นไป

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *