ท่องเที่ยวและกีฬาสมุทรสาคร มอบ “สูตรอาหารถิ่นฯ” ให้วิทยาลัยชุมชนฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ปชช.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ลงนามบันทึกข้อตกลง วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ในการนำหลักสูตร “สูตรอาหารถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร” เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษา ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชน สอดคล้องแนวทาง อว. ในการ Upskill/Reskill หลังวิกฤตโควิด

วันนี้ (14 ม.ค.) เวลา 10.00 น. ที่มหาชัย กรีน บูทีค ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ได้มีพิธีมอบหลักสูตร “สูตรอาหารถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร” ในโครงการเชฟชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดสมุทรสาคร โดย น.ส.พรรณพิมล ฉายาจิตชยวัศ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายพัฒน์โกศล หนูสมแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการนำหลักสูตรดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษา มีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ผู้แทนโรงเรียนการเรือนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประธานชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน

น.ส.พรรณพิมล ฉายาจิตชยวัศ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า การส่งมอบหลักสูตร “สูตรอาหารถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร” เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการเชฟชุมชน เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่สูตรอาหารถิ่นของจังหวัด สมุทรสาคร และมอบหลักสูตรฯ ให้แก่สถาบันการศึกษาในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีการเรียนการสอนด้านการทำอาหาร เพื่อใช้เป็นแนวทางการศึกษาของสถาบันนั้น ๆ ต่อไป

โดยหลักสูตรดังกล่าวนี้ เกิดจากการบูรณาการ ร่วมกันของ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร และโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการออกแบบและจัดทำหลักสูตรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมเชฟชุมชน ซึ่งมีความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วยหลักสูตรอาหารถิ่น หลักสูตรอาหารไทย และ หลักสูตรเครื่องดื่มไทยสำหรับนักท่องเที่ยว โดยได้มีการจัดอบรมเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในทั้ง 3 อำเภอ

ขณะที่ นายพัฒน์โกศล หนูสมแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เปิดเผยว่า หลักสูตร “สูตรอาหารถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร” ถือว่ามีสำคัญต่อวิทยาลัยชุมชนฯ และ จ.สมุทรสาคร เป็นอย่างยิ่ง อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นเรื่องของอาหาร การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของ จ.สมุทรสาครได้เป็นอย่างดี ดังนั้น “สูตรอาหารถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร” จึงเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ สำหรับการเรียนการสอนการทำอาหารพื้นถิ่นให้กับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนที่สนใจในจังหวัดสมุทรสาคร ทำให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์เรียนรู้โดยตรงในการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาการ ต่อยอดสู่การ พัฒนาอาชีพไปจนถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับแนวทางตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้มีการสนับสนุนการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต หลังวิกฤติการระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้ความรู้ เสริมสร้างทักษะใหม่ (Reskill) และ พัฒนาทักษะเดิม (Upskill) ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ ระบาดโควิด 19 ภายใต้แนวคิด “เสริมทักษะ สร้างคน เพิ่มโอกาสสร้างงาน” อีกด้วย

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *