“ยุทธพล” ควงปลัด “จตุพร” ติดตามผลงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพย์ฯ พื้นที่ 4 จว.

“ยุทธพล อังกินันทน์” ที่ปรึกษา รมว.ทส. และ “จตุพร บุรุษพัฒน์” ปกท.ทส. ติดตามผลการดำเนินงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ พร้อมปลูกต้นจิกทะเล 44 ต้น เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระราชินี

วันนี้ (18 มิ.ย.) เวลา 09.30 น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วย นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัดกระทรวงฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม

ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. กล่าวว่า วันนี้ตนได้รับมอบหมายจากนายวราวุธ ศิลปะอาชา รมว.ทส. ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ พร้อมกับมอบนโยบายการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติราชการอย่างเข้มแข็ง เพื่อสร้างสุขให้ประชาชน ไม่เกียร์ว่าง ให้ความสำคัญกับประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส มีความสุจริตและความคล่องตัวในการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อาทิ ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับสัตว์ป่า ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม การกัดเซาะชายฝั่ง และการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก ทั้งนี้ ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการสื่อสารทำความเข้าใจและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงฯ ตลอดจนข้อสั่งการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อประโยชน์สุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป

ทางด้าน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอและสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการสำคัญในรูปแบบบูรณาการ งานในภาพรวมของทุกหน่วยงานในสังกระทรวงฯ และรายงานปัญหาสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่ โดยได้กำชับให้แต่ละหน่วยงานประสานการทำงานร่วมกับจังหวัดและท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะการถ่ายทอดและขับเคลื่อนโยบายสำคัญของกระทรวงฯ การมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ (Bio Economy Circular Economy Green Economy : BCG) เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ทั้งระบบเศรษฐกิจชีวภาพ ซึ่งมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ เพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน ตลอดจนการขจัดความยากจน และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้ ร่วมกันปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ตลอดทั้งปี ในพื้นที่อาคารสำนักงาน บ้านเรือน พื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่รกร้างว่างเปล่า เพื่อร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวของประเทศไทยให้เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ภายหลังการประชุม ที่ปรึกษา รมว.ทส. พร้อม ปกท.ทส. นำคณะร่วมปลูกต้นจิกทะเล จำนวน 44 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีครบรอบ 44 พรรษา (3 มิถุนายน 2565) อีกด้วย

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *