สมุทรสาครชู ”ตลาดริมคลองพ่อพันท้ายฯ” เป็น “ตลาดต้องชม” แห่งที่ 3 กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ประธานเปิด “ตลาดต้องชม” แห่งที่ 3 ของจังหวัดฯ ณ ตลาดริมคลองพ่อพันท้ายนรสิงห์ เปิดขายสินค้าในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น

วันนี้ (18 มิ.ย.) เวลา 10.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิด “ตลาดต้องชม” ณ ตลาดริมคลองพ่อพันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมี น.ส.สุนันทา น้อยพิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นายวัฒนา แตงมณี นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์ นายปรีชา ศิริแสงอารำพี รองประธานมูลนิธิพันท้ายนรสิงห์ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับตลาดริมคลองพ่อพันท้ายนรสิงห์ เปิดขายสินค้าในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยมีร้านค้าชุมชนจำหน่ายสินค้า อาทิ ผลิตภัณฑ์สินค้าทะเลแปรรูป ของหวาน อาหาร เครื่องแต่งกาย ฯลฯ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น

น.ส.สุนันทา น้อยพิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เพื่อแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน และช่วยเหลือธุรกิจเอสเอ็มอี สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตร และประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผ่านตลาดชุมชน โดยใช้กลไกตลาดชุมชน เป็นช่องทางให้กับเกษตรกร และกลุ่มเป้าหมาย ควบคู่กับการพัฒนาสินค้าโอทอป และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) อันเป็นการวางฐานรากของประเทศในอนาคต ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้รับทราบมาตรการพัฒนาตลาดเพื่อผู้ประกอบการและชุมชนที่กรมการค้าภาย ได้เสนอโครงการ เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 58 ภายใต้ชื่อ โครงการพัฒนาตลาดชุมชน เพื่อธุรกิจท้องถิ่น โดยใช้ตลาดชุมชนเป็นกลไกในการขยายช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร สร้างรายได้ให้กับชุมขน และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ซึ่งจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้การบริโภคภายในประเทศ และเศรษฐกิจท้องถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อน

ซึ่งในปีงบประมาณ 64 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ใด้ดำเนินการเปิดตลาดต้องขมแล้ว จำนวน 222 แห่งทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่ง จ.สมุทรสาคร มีตลาดต้องชมอยู่จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ตลาดโคกขาม และตลาดน้ำหนองพะอง โดยมีแผนดำเนินการเปิดตลาดชุมชน ภายใต้ชื่อ “ตลาดต้องชม” เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของรัฐบาล ควบคู่ไปกับการสร้างความเป็นธรรมทางการค้า ในปี 65 กรมการค้าภายใน ได้มีตลาดต้องชมเพิ่มอีก จำนวน 10 แห่งทั่วประเทศ และตลาดริมคลองพ่อพันท้ายนรสิงห์ เป็นตลาดต้องชมแห่งที่ 3 ของ จ.สมุทรสาคร ทั้งนี้ กรมฯ ได้กำหนดจัดพิธีเปิดงานตลาดต้องชม ตามโครงการตลาดชุมชน เพื่อธุรกิจท้องถิ่น เพื่อเป็นแบบอย่างให้ตลาดอื่นๆ ในการดำเนินการพัฒนาในตลาดชุมชนให้เป็นไปตามเอกลักษณ์พาณิชย์และอัตลักษณ์ชุมชนต่อไป

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *