สำนักงาน ปปส.ภ.7 เตรียมขายทอดตลาด ที่ดิน-ยานพาหนะ 24 มิ.ย. 65

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 34 รายการ และประเภทยานพาหนะและอื่น ๆ 32 รายการ เปิดประมูลวันที่ 24 มิ.ย. 65 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงาน ปปส.ภ.7 ต.บางโทรัด จ.สมุทรสาคร พร้อมขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประมูลปฏิบัติตามมมาตรการป้องกันโควิด-19

วันนี้ (21 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7 (ปปส.ภ.7) ออกประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาดฯ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 1/2565 โดยระบุว่า ด้วยสำนักงาน ป.ป.ส. โดยสำนักงาน ปปส.ภ.7 มีความประสงค์ขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 34 รายการ ตามคำสั่งเลขาธิการ ป.ป.ส. ที่ 1771/2565 ลงวันที่ 11 เม.ย. 65 รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศ และมีเงื่อนไขในการขายทอดตลาด ตามประกาศ

ทั้งนี้ ในการเข้าดูทรัพย์สินและสู้ราคาในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด โดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดไข้ลงทะเบียน และเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยหนึ่งเมตร

คลิกอ่านรายละเอียด

คลิกดูภาพตัวอย่าง

นอกจากนี้ ยังได้ออกประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาดฯ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 4/2565 โดยระบุว่า ด้วยสำนักงาน ป.ป.ส. โดยสำนักงาน ปปส.ภ.7 มีความประสงค์ขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทยานพาหนะและอื่น ๆ จำนวน 32 รายการ ตามคำสั่งเลขาธิการ ป.ป.ส. ที่ 2748/2565 ลงวันที่ 25 พ.ค. 65 รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศ และศึกษาเงื่อนไขในการขายทอดตลาดตามประกาศ

คลิกอ่านรายละเอียด

คลิกดูภาพตัวอย่าง

ทั้งนี้ การเข้าดูทรัพย์สินและสู้ราคาในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประมูลทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดโดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดไข้ลงทะเบียน และเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยหนึ่งเมตร และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานประมูลทุกท่านแสดงหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่เป็นลบระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมประมูล ณ จุดลงทะเบียน

โดยจะทำการขายทอดตลาดพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 24 มิ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงาน ปปส.ภ.7 เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.oncb.go.th ในหมวด “ข่าวขายทอดตลาด” และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 034-432740 ต่อ 14012 หรือ 14019

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *