ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ปธ.มอบรางวัล “คนดีศรีสาคร” ประจำปี 65 ยกย่องผู้อนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร มอบรางวัล “คนดีศรีสาคร” ประจำปี 65

วันนี้ (9 พ.ค.) เวลา 17.00 น. ที่ศาลาวัดยกกระบัตร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “คนดีศรีสาคร” ประจำปี 2565 โดยมีนายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายชัยพร ศิริพงษ์เวคิน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร และผู้แทนส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธี

โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดงานมอบรางวัล “คนดีศรีสาคร” เพื่อน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงตรัสไว้ว่า “การรักษาวัฒนธรรมเป็นการรักษาชาติ” และอีกประการหนึ่งคือ “การรู้รักสามัคคี” เสริมสร้างคุณความดี ความมีน้ำใจไมตรี ความสมัครสมานสามัคคีของเครือข่ายวัฒนธรรม และเพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการอนุรักษ์ส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรม และสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง ซึ่งรายนามผู้ได้รับรางวัล “คนดีศรีสาคร” ประจำปี 2565 ในสาขาต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้

สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ได้แก่ พระครูสาครสารโสภณ เจ้าอาวาสวัดเกาะ, พระครูบวรสาครกิจ เจ้าอาวาสวัดเกษตรพันธาราม และพระครูสาครโชติธรรม เจ้าอาวาสวัดธรรมโชติ • สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม (ประเภทบุคคล) ได้แก่ นายสุนทร วัฒนาพร, นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์, พล.ร.อ.ธีระพงศ์ ศรีสุวรรณ, นายจุตติ กิ่งพะโยม และนางรานันท์ เจริญทอง • สาขาการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และศาสตร์พระราชา ได้แก่ นางวริศรา ชวนบุญ และ น.ส.โสน พูลสวัสดิ์ •

สาขาการส่งเสริมองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง ได้แก่ นายสุวิทย์ ขำล้วน • สาขาการส่งเสริมองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง (ประเภทองค์กร) ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองสำโรง • สาขาการส่งเสริมค่านิยม คุณธรรม และวินัยของคนในชาติ ได้แก่ นายบุญยัง ฉายาทับ • สาขาส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ นายมงคล สุนทรชัชเวช • สาขาส่งเสริมการเกษตร (ประเภทองค์กร) ได้แก่ โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง • สาขาส่งเสริมการประมง ได้แก่ นางอภินันท์ญา แหวนทองคำ และนายชลอ เกิดปั้น • 

สาขาการส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้แก่ นางลีนา จรัสธิพัฒน์สกุล และนายเข็มทัศน์ มนัสรังสี • สาขาการอนุรักษ์และส่งเสริมภาษาไทย ได้แก่ นางทิพย์เกสร ใช้บางยาง • สาขาการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ได้แก่ นางนันธิดา แก้วรัตน์, นายบุญชู นิลถนอม และนายธงชัย ทับต่อม • สาขาการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย (ประเภทองค์กร) ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ • สาขาการอนุรักษ์ด้านศิลปะ ได้แก่ น.ส.บุษบา เพ็ชรนคร และ น.ส.ศศิลา ทับไกร • สาขาการอนุรักษ์ด้านศิลปะ (ประเภทองค์กร) ได้แก่ โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *