“โงวฮก” บริจาค 520 ล้านบาท สร้างตึก 12 ชั้น “รพ.หัวใจบ้านแพ้ว”

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) และบริษัท โงวฮก จำกัด สร้างอาคารโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว สูง 12 ชั้น มูลค่า 520 ล้านบาท

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 6 มิ.ย. 2566 พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) และบริษัท โงวฮก จำกัด เพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว ณ ห้องประชุมเทพกาญจนา ชั้น 10 ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ จ.สมุทรสาคร

โดยมี นพ.พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ประธานกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ ประธานกรรมการ บริษัท โงวฮก จำกัด พร้อมด้วยนายพัชร์ เคียงศิริ กรรมการบริษัทฯ ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ รวมถึงคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ เข้าร่วมพิธี

ด้วยโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เป็นโรงพยาบาลของรัฐ ประเภทโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 350 เตียง มีภารกิจการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจในพื้นที่รับผิดชอบมานานกว่า 20 ปี และขยายบริการเป็นศูนย์หัวใจขนาดใหญ่ที่ให้บริการครบวงจร รับส่งต่อด้านการผ่าตัดหัวใจ และด้านการสวนหัวใจให้กับเขตบริการสุขภาพที่ 5 ใน 8 จังหวัด ขณะนั้นมีโรงพยาบาลรัฐที่รองรับได้เพียง 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลนครปฐม และโรงพยาบาลราชบุรี

โรคหัวใจเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของประเทศ จากสถิติมีผู้ป่วยต้องได้รับการผ่าตัดหัวใจในเขตบริการสุขภาพที่ 5 สูงถึง 600 รายต่อปี มีระยะเวลารอคอยในการผ่าตัดประมาณ 1-4 เดือน ทำให้ผู้ป่วยหลายรายต้องรอคอยการผ่าตัด และบางรายอาจต้องเสียชีวิตไป โดยไม่ได้รับการผ่าตัดที่ทันท่วงที อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจของโรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ ร้อยละ 7.7

คณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว มีมติจากการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2564 ได้อนุมัติให้จัดตั้งศูนย์ผ่าตัดหัวใจทรวงอกและหลอดเลือด โดยตั้งเป้าที่จะช่วยลดระยะเวลาการรอคอยการผ่าตัด และช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลได้ทันท่วงทีลดการสูญเสียชีวิตหรือทุพพลภาพในระหว่างการรอผ่าตัด โดยจะให้มีการผ่าตัดทุกวันและตั้งเป้าให้มีการผ่าตัดถึง 7 รายต่อสัปดาห์

ข้อมูลจากสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย จัดอันดับจำนวนการผ่าตัดหัวใจ (โรงพยาบาลรัฐบาล) ในประเทศไทย ปี 2565 พบว่าโรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ หลังเปิดศูนย์ผ่าตัดหัวใจมาได้เพียง 1 ปี ในช่วงปลายปี 2564 สามารถทำการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจไปได้มากกว่า 400 ราย มีจำนวนการผ่าตัดหัวใจมากเป็นอันดับที่ 15 ของประเทศ และเป็นอันดับ 1 ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ศักยภาพของทีมแพทย์ บุคลากรด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจมีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยพื้นที่จำกัดจึงทำให้ยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนมากต้องอยู่ระหว่างการรอคอยรักษา

ความหวังของผู้ป่วยโรคหัวใจชัดเจนขึ้น เมื่อบริษัท โงวฮก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการด้านการขนส่งระหว่างประเทศ ได้ติดตามการทำงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ มาตลอด เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคลากรที่ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย มีชื่อเสียงด้านการเป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาอย่างยาวนาน ได้ตัดสินใจบริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว มูลค่า 520 ล้านบาท เป็นอาคารสูง 12 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 12,500 ตารางเมตร

ซึ่งจะทำให้มีห้องผ่าตัดหัวใจที่ทันสมัย จำนวน 3 ห้อง ห้องสวนหัวใจคุณภาพสูงจำนวน 3 ห้อง หอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ และหอผู้ป่วยในโรคหัวใจ รวม 122 เตียง และคลินิกผู้ป่วยนอกที่มีห้องตรวจ 12 ห้องที่รองรับผู้ป่วยนอกได้ถึง 1,000 คน/วัน พร้อมระบบอาคารที่ออกแบบเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินต่างๆ ในผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยคาดว่าจะรองรับผู้ป่วยสวนหัวใจ ได้ 1,500 รายต่อปี การผ่าตัด 10-12 ราย ต่อสัปดาห์ และการใช้เตียง CCU มากถึง 2,000 รายต่อปี

จึงเป็นที่มาของพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ และบริษัท โงวฮก จำกัด เพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้วในครั้งนี้ โดยโครงการก่อสร้างอาคารหลังนี้คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในอีก 5 ปีข้างหน้า อาคารหลังนี้จะเป็นอาคารที่เชี่ยวชาญการดูแลรักษาโรคหัวใจ ตั้งแต่การตรวจการวินิจฉัย การสวนหัวใจ การผ่าตัดหัวใจ โดยเป็นอาคารที่ให้บริการทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องผ่าตัด ห้องสวนหัวใจ หอผู้ป่วยวิกฤติ รวมถึงเป็นอาคารที่เป็นแหล่งฝึกฝนการเรียนรู้การวิจัยด้านหัวใจ ระดับเขตสุขภาพและระดับประเทศ (Training and research center) มีห้อง conference ในการใช้ประชุมวิชาการทั้งแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพต่าง ๆ 

ทั้งนี้ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ยังมีแผนการระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มูลค่ารวม 249 ล้านบาท เพื่อโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้สามารถมีเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์พร้อมใช้ทันที หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ศูนย์ผ่าตัดหัวใจ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านแพ้ว เลขที่บัญชี 745-057961-8 (สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้วฯ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยโรคหัวใจได้เข้าถึงการรักษาและลดระยะเวลารอคอยการผ่าตัด ให้โรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้วฯ แห่งนี้เป็นความหวังของทุกหัวใจที่ได้เต้นต่อ

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *