กอ.รมน.สมุทรสาคร ติวเข้มการเสริมสร้าง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กอ.รมน.จว.สมุทรสาคร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประจำปี 66 ให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ภัยคุกคามด้านความมั่นคง ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ทั้งเรื่องปัญหายาเสพติด สาธารณภัย ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (7 มิ.ย.) เวลา 09.00 น. ที่ห้องธนภาคิน โรงแรมเซ็นทรัลเพลส ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประจำปี 2566  โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร (กอ.รมน.จว.สมุทรสาคร) มี พ.อ.ปิยะ เกียรติอมรเวช รอง ผอ.รมน.จว.สมุทรสาคร นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

พ.อ.ปิยะ เกียรติอมรเวช รอง ผอ.รมน.จว.สมุทรสาคร เปิดเผยว่า การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ภัยคุกคามด้านความมั่นคง ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ โดยยึดหลักกฎหมายให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีรูปธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ เกิดความสงบสุขเรียบร้อยในสังคม ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดความขัดแย้ง และเกิดความสามัคคีในสังคม

โดยการดำเนินการจะมีการประสานการปฏิบัติและลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไข มีการบูรณาการเพื่อให้เกิดความร่วมมือในทุกภาคส่วน โดยการอำนวยการ ประสานงานขับเคลื่อน การเฝ้าระวัง การจัดระเบียบสังคมของ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ทำให้ทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศ และการป้องกันการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจ เกิดความเชื่อมั่น และนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการดำรงชีวิตต่อไป

พ.อ.ปิยะ กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 48 คน และได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ มาให้ความรู้ ประกอบด้วย สนง.ทสจ.สมุทรสาคร เรื่อง สถานการณ์มลพิษและสิ่งแวดล้อมของ จ.สมุทรสาคร, สนง.ปภ.จ.สมุทรสาคร เรื่อง การบริหารจัดการสาธารณภัย และ สำนักงาน ปปส. ภาค 7 เรื่อง สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร

โดยหลังจากการบรรยาย จะมีแบ่งกลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหา มาถกแถลงปัญหาร่วมกัน กำหนดบทบาท และขับเคลื่อนร่วมกันในเชิงบูรณาการ ลงสำรวจพื้นที่เก็บข้อมูลจริง รายงานปัญหาข้อขัดข้อง และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างบูรณาการ เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง นำมาหาหนทางในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งการประชุมได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม และกำหนดปัญหา จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่, 2. แนวทางป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุจากการก่อสร้างทางยกระดับ โครงการ ก่อสร้างทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 82 (ทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว บนถนนพระราม 2) และ 3. สถานการณ์มลพิษและสิ่งแวดล้อมของ จ.สมุทรสาคร

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *